Vattenskyddsområden

För att skydda vattentäkter finns ett antal skyddsområden för grundvatten i kommunen

Varje skyddsområde är indelat i brunnsområde och skyddsområde i övrigt. Skyddsområdet är ofta vattentäktens tillrinningsområde eller så stor del av detta att man kan räkna med att om någon olycka skulle inträffa så har man tid att skydda vattentäkten, t.ex. genom att gräva upp förorenad jord eller pumpa upp förorenat vatten. Speciella skyddsföreskrifter gäller inom skyddsområdet.
 
Skyddsföreskrifterna innehåller begränsningar för de verksamheter som ligger inom skyddsområdet. Exempel på sådana begränsningar kan vara att tankar för olja och kemikalier ska vara inbyggda så att olja inte rinner ut om tanken skulle gå sönder eller att grävarbeten inte får vara så djupa att grundvattnet riskerar att bli förorenat. Ett annat exempel är avloppsvatten som inte får släppas ut på eller infiltreras i marken inom skyddsområde.
 
Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

Vattenskyddsområden för Vindelns kommun finns inom följande områden: (klicka på länkarna för att läsa föreskrifterna)

Hällnäs:
Föreskrifter inklusive karta över skyddszoner

Tvärålund:
Föreskrifter inklusive karta över skyddszoner

Strycksele:
Föreskrifter inklusive karta över skyddszoner

Vindeln:
Föreskrifter


Bilaga, karta

Åmsele:
Föreskrifter inklusive karta över skyddszoner

 

Kontaktperson: Miljökontoret