God man, förvaltare, förmyndare

Om en person inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller om en person är omyndig, kan denna få hjälp att sköta ekonomi och att bli företrädd i olika situationer.

Vindelns kommun samarbetar med överförmyndarenheten Umeå kommun. Information om god man, förvaltare och förmyndare hittar du på Umeå kommuns webbplats 

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Informationsblad om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet (pdf)

Framtidsfullmakt

Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter. Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning eller liknande inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett framtida behov.

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanlig fullmakt. Det innebär att när du är frisk och vid dina sinnens fulla bruk kan bestämma om vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan. Fullmaktstagaren ordnar själv förvaring av fullmakten.

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse och överförmyndarenheten har varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta.
Överförmyndarnämnden har heller inte någon löpande tillsyn över framtidsfullmakter. Överförmyndarnämnden kan bli involverade först om någon misstänker att fullmaktshavare missbrukar sitt förtroende.

Mer information om framtidsfullmakter hittar du på Regeringskansliets webbplats och Svenska bankföreningens webbplats

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person som är över 18 år och som inte längre kan företräda sig själv behöver du från den 1 juli 2017 inte en fullmakt för att företräda personen. Det innebär att du för personens räkning kan betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Som nära anhörig räknas, enligt 17 kap 2§ föräldrabalken, i tur och ordning:
1. make eller sambo
2. barn
3. barnbarn
4. föräldrar
5. syskon
6. syskonbarn

Mer information om anhörigbehörighet hittar du på: Svenska bankföreningens webbplats

Kontaktperson: Karina Wahlberg