Brandfarliga varor

För hantering av brandfarliga och explosiva varor i större mängder krävs tillstånd.

Vindelns kommun har delegerat tillsyns- och beslutanderätten gällande brandfarliga och explosiva varor till Räddningstjänsten i Umeå.

För ytterligare upplysningar gå in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap hemsida.  

Kontaktperson: Bo Unander