Bygdemedel, vattenkraft

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Medel som inte behöver avsättas till rennäringen och att ersätta skador som orsakats av vattenkraften kan sökas av kommuner och ideella föreningar. Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Ansökan gör du till länsstyrelsen

Ansökningstiden är till och med den 31 januari. På Länsstyrelsens hemsida om bygdemedel finns blanketter för ansökan, rekvisition och redovisning samt mer information om hur ansökan går till. Där finns också kontaktuppgifter till dem som handlägger bygdemedlen. Använd gärna deras e-tjänst. Länk och beskrivning av hur den används finns på deras hemsida.

Vägledning

Vindelns kommun har tagit fram regler och vägledning för dig som ansöker om bygdemedel: Vindelns kommuns bygdemedel 2021 (pdf)

Remissinstans - BOLLU

BOLLU-gruppen är remissinstans för alla ansökningar om bygdeavgiftsmedel i kommunen. Gruppen lämnar förslag till kommunstyrelsen inför beslut om fördelning av bygdeavgiftsmedel i enlighet med fastställd vägledning.

Sedan november 2003 har en arbetsgrupp med valda representanter för byarna längs Umeälven i Vindelns kommun arbetat fram ett förslag som skall ligga till grund för ansökan om bygdeavgiftsmedel. Gruppens arbete har utgått ifrån att bygdemedel på olika sätt ska stimulera förutsättningarna för att ”Bo Och Leva Längs Umeälven” och gruppens namn blev därmed ”BOLLU-gruppen”.

Under arbetets gång har gruppen enats om en gemensam syn på tillväxt och utveckling med betoning på samarbete och samverkan i det berörda området. En omfattande inventering har genomförts och synliggjort områdets problem och möjligheter och därmed varit underlag för diskussioner kring framtida satsningar. Den handlingsplan som arbetsgruppen utarbetat är ett resultat av dessa diskussioner och ska förhoppningsvis bidra till att nå de långsiktiga mål som gruppen satt upp.

Ledamöter

BOLLU-gruppen arbetar ideellt och består av sju representanter med personliga ersättare utsedda av föreningar i respektive bygd. Det ligger i den utsedda föreningens skyldighet att samla föreningarna i sitt område för samråd om bland annat representationen i BOLLU-gruppen.

Föreningarna rapporterar sina val av representanter till kommunstyrelsen senast 1 maj årligen.                                        

Här hittar du kontaktuppgifter till BOLLU-gruppens ledamöter 2021-2022 (pdf)

Kontaktperson: Therese Berg