Vindelforsarnas naturreservat

Vindelforsarnas naturreservat grundades 1982. Naturreservatet är 76 ha stort, med en landareal på 41 ha. Vindelälven är väldigt vacker utmed just denna sträcka med Renforsen och Degerforsen. Dessutom finns här flera naturtyper som är speciella för en ävdalgång och det finns spår efter hur människan har använt älven genom tiderna, bl.a. ett 30-tal lämningar efter flottningsepoken, Degerfors kvarn och en återuppbyggd vadmalsstamp.

Vindelälven är en av de fyra stora älvarna i Sverige som inte är utbyggd med vattenkraftverk. Längs stränderna finns en tydlig zonering av växter från stranden och in i skogen. Vindelälvens stränder är mer artrika än i reglerade älvar som Umeälven.

Östsidan av forsarna kantas av vackra nipor och älvterasser med lövskog och blandskog. På den västra sidan av forsarna är landskapet planare och skogen dominerad av tall. I strandvegetationen finns klotpyrola, ögonpyrola, vänderot och kanelros. Det går också att hitta Västerbottens landskapsblomma, kung Karls spira.

För mer information se länsstyrelsen i Västerbottens webbsida för Vindelforsarnas naturreservat: Vindelforsarnas naturreservat