Projektet Från Kust till Fjäll

Det stora utvecklingsprojektet "Från Kust till Fjäll" initierades 2007. Det omfattar åtgärder gällande fiskvandring, miljöåterställningar, information m.m. och tar ett helhetsgrepp med inriktning att skapa en hållbar utveckling av fisket i Vindelälven och Umeälvens nedre del.
Från Kust till Fjällprojektet är ett samarbetsprojekt som förhoppningsvis löper vidare under lång tid och där nya projekt avlöser avslutade. Allt för en positiv utveckling för fiskbestånd och fiske i området.

 
Informationsbroschyr om projekten sommaren 2011.

Utvecklingsprojektet bygger vidare på den samverkan och den positiva anda som under senare år präglat samarbetet mellan olika nyttjare av vatten- och fiskresursen, myndigheter och forskare i området. Syftet med projektet är att: 
 
• Utveckla Ume/Vindelälvens fiskeresurser genom samverkan mellan fiskerättsägare, vattenkraftsägare, forskare och det offentliga (stat och kommuner).
• Genom samverkan nyttja och utveckla den kompetens som finns hos bl.a. fiskerättsägare, yrkesfiskare, vattenkraftsägare, forskare och entreprenörer.
• Lösa den segdragna juridiska tvisten om Stornorrfors inverkan på fisket, på ett konstruktivt sätt.
 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de delprojekt som ingår i utvecklingsprojektet ”Från Kust till Fjäll”. Delprojekten presenteras ytterligare under de flikar som finns i menyraden till vänster.
 
Delprojekt 1 ”Vindelälvens Fiskeområde ” – Är ett Leaderliknande projekt där större och mindre aktörer inom området skall kunna söka projektmedel för att arbeta inom områdena Näring, Kunskap och Förvaltning.
 
Delprojekt 2 ”Miljöåterställning Vindelälven” – I detta projekt planerar vi slutföra den restaurering som pågått sedan 2002 avseende de ingrepp i älven som flottledrensningarna innebar. Återställningsåtgärderna kommer att förbättra lek- och uppväxtområden för lax och öring i Vindelälven och på detta sätt bidra till att stärka resursen. Åtgärderna ligger i linje med uppsatta regionala och nationella miljömål och slutmålet är att 75% av älven skall vara återställd medan 25% lämnas med hänsyn till bevarande av kulturvärden.
 
Delprojekten 3a och 3b ”Fiskvandring Stornorrfors” - Handlar om att förbättra laxens och havsöringens möjligheter att passera Stornorrfors kraftverkskomplex både vid uppströms- och nedströmsvandring. Dagens dåliga situation innebär att Vindelälvens lek- och uppväxtområden för lax och havsöring bara nyttjas till en mindre del. En väsentligt förbättrad uppgång av lax och havsöring kommer att bidra till en förstärkt stam av dessa arter i Östersjön. Mer fisk i hav och älv leder till förbättrat sportfiske, bättre förutsättningar för turism samt ökad regional attraktivitet.

I projektet finns många tydliga och starka kopplingar mellan forskning, kraftindustri, fiskerättsägare samt andra enskilda och allmänna intressen. 
 
Delprojekt 4 "Informationsprojektet" – Är ett informationsprojekt som kommer att öka områdets tillgänglighet genom att utveckla informationen om fisket. Det kommer att ske både via webb och fysiskt genom skyltning och tryckt material. Dessutom kommer tillgängligheten ökas genom internetbaserad försäljning av fiskekort som då effektiviseras och anpassas till kundens behov.

Att göra fisket mer tillgängligt är en åtgärd som kommer göra området attraktivare för både boende och turister.
 
Delprojekt 5 ”Vindel river life” – I detta projekt där Umeå Universitet är projetägare kommer en fortsatt restaurering av Vindelälvens biflöden ske med avseende på flottningens inverkan. Återställningsåtgärderna kommer att fokusera på att förbättra lek- och uppväxtområden för strömlevande arter i biflöden till Vindelälven och att avlägsna vandringshinder i form av dammar. Återställningsåtgärderna kommer att utföras i samarbete med forskare på Umeå Universitet och SLU som också gör en vetenskaplig uppföljning/utvärdering av åtgärderna.
Dessutom kommer det i projektet att bli ett samarbete mellan skolorna längs Vindelälven och Umeälvens nedre del där eleverna kommer få möjlighet att lära sig mer om betydelsen av en levande vattenmiljö. Läs mer om detta projekt på projektets hemsida.

www.vindelriverlife.se

 

För mer information kontakta:
Stig Westbergh                                                               Rune Sjöström
0933-142 07, 070-526 71 14                                            0933-142 25
 
 
 

Kontaktperson: Stig Westbergh