Fiskvandring Stornorrfors

De problem lax och havsöring har vid vandring förbi Stornorrfors kraftverkskomplex i Umeälvens nedre del, är att både lekvandringen uppströms och nedströmsvandring av smolt och kelt (utlekt överlevande fisk) störs av kraftverksbyggnaderna och den aktuella flödesregleringen. Lekvandrande fisk har därför svårt att nå lekområdena Vindelälven och den mot havet utvandrande fisken tvingas passera turbinerna med hög dödlighet som följd.

 
Efter en lång juridisk process mellan kraftverksägarna och fiskeintressena (enskilda och allmänna) beträffande den skada på fisket i Vindelälven som Stornorrfors kraftstation orsakat, påbörjades 2006 en förlikningsprocess. Kraftägarna i Stornorrfors har som en del i den planerade förlikningen, beslutat gå in med ca 43 milj. kr. som avses nyttjas till åtgärder för att förbättra fiskvandringen i Stornorrfors. Med dessa medel som grund har två projekt inletts för att lösa de komplexa problemen med fiskvandringen i Stornorrfors. Till projekten har knutits en grupp internationella experter på fiskvandring från USA, Kanada, Norge och Sverige.
 
 
Kontakt

Projektledare Vattenfall: Leif Ask
Projektkoordination: Stig Westbergh
 
 
 
 

Kontaktperson: Stig Westbergh