Miljöåterställning Vindelälven

En fortsatt återställning av Vindelälven med avseende på de ingrepp som gjordes under tiden då älven flottades. I detta projekt kommer det att ske med tyngdpunkt på älvens nedre delar.
Sensommar-höst 2012 kommer delar av Vindelälven inom Vännäs kommun åtgärdas.

Projektägare: Vindeln Utveckling

Projektperiod: 2009-09-01 - 2012-12-31
 
Beviljade medel: 2 659 314 kr
 
Medfinansiärer: EU Fiskefonden och Länsstyrelsen i Västerbotten

 
Syfte, aktiviteter och önskat resultat med projektet
Efter det att flottningen upphört har två större projekt utförts med avsikt att återställa Vindelälven med biflöden till ett mer ursprunglig skick.

Det första av dessa genomfördes i regi av Skogsvårdsstyrelsen under slutet av 1970-talet och första halvan av 1980-talet. Det kan i efterhand konstateras att den fysiska återställningen inte gjordes tillfredsställande, utan stora mänger sten och block som en gång rensats upp ur vattendragen lämnades kvar på land. Det som däremot gjordes bra i detta projekt var att många flottledsdammar i biflödena revs och många vandringshinder för fisk på detta sätt avlägsnades.

Det andra stora miljöåterställningsprojektet som genomförts i Vindelälvens avrinningsområde är det som gick under namnet "Miljöåterställning Vindelälven-Piteälven", vilket genomfördes åren 2002-2007. Vid tidpunkten för start av detta projekt, fanns en bristande kunskap vilka sträckor av älv och biflöden som flottledsrensats och hur detta skett. Med de insatser som nu gjorts genom inventeringar och forskning har kunskapen om detta väsentligt ökat.
Kunskapen om hur man praktiskt återställer ett flottledsrensat vattendrag till ett gott skick, har också ökat. Detta i första hand på grund av att vi bättre och bättre kunnat förstå hur flottledsrensningarna genomfördes och hur detta på längre sikt förändrat vattendragen fysiskt och hydrologiskt.
Den praktiska återställningen går till på så sätt, att maskinerna står i vattendraget och arbetar sig nedströms. Den sten som uppschaktats på land återställs till vattnet så att det efterliknar ett naturligt, orört vattendrag. Modern miljöåterställning innebär att tidigare avstängda sidogrenar öppnas, befintliga och naturliga strukturer förstärks genom att material från flottledskonstruktioner utlägges på forsklackar, uddar och grundområden m.m.
 
 
Bilder från återställningsarbeten i Vindelälven, bild i mitten ett objekt i Beukaforsen för återställning och bild till höger samma plats efter återställning. Foto: Daniel Holmqvist
                                                                                                            
Målet är att under åren 2007-2013 återställa ytterligare ca 25 % av de flottledspåverkade sträckorna längs Vindelälven. Resultatet av detta blir att ca 75 % av den totala sträckningen då är återställd från de skador som föranleddes av flottledsrensningarna. I denna, projektets första, fas kommer samråd hållas, förhandlingar om miljödomar för åtgärderna hållas och en del praktiska återställningar påbörjas.
 
Kontakt
 
Daniel Holmqvist, Projektledare                                Stig Westbergh, Projektkoordination
0950-164 14, 070-608 45 40                                    0933-142 07, 070-526 71 14
                                    

    
 

 

 

Kontaktperson: Stig Westbergh