Uppströmsvandring Stornorrfors

Vandringsproblemen i det s.k. Sammanflödesområdet där gamla älvsfåran och tunnelutloppet från kraftstationen möts, är komplexa och två huvudalternativ till lösning av fiskvandringsproblemen kan skönjas. Sammanfattningsvis vill vi genomföra förbättringsåtgärder i den gamla älvfåran och ev. anlägga en helt ny fisktrappa i tunnelutloppet för förbättra fisken vandringsmöjligheter. En kombination mellan dessa alternativ kan också bli aktuell. Projektets första fas, som denna ansökan omfattar, inriktas på att införskaffa bra faktaunderlag som ska ligga till grund för beslut om hur ny fiskväg skall utformas och byggas under projektets andra fas.

Projektägare: Vindeln Utveckling
 
Projektperiod: 2008-03-01 - 2010-02-28
 
Beviljade medel: 8 411 576 kr
 
Medfinansiärer: EU Fiskefonden, Vattenfall, Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbotten
 
Syfte, aktiviteter och önskat resultat med projektet
Utgångsläget är att endast ca 50% av de laxar och havsöringar som är på väg mot Vindelälven för lek hittar förbi Baggböleforsen. Genom att underlätta passagen förbi detta partiella vandringhinder skulle en stor mängd lax och öring få möjlighet att nå sina lek- och uppväxtområden uppe i Vindelälven.
 
Att en internationell expertgrupp (IEG) tar fram en första rapport som pekar ut några alternativa lösningar på var framtida fiskväg skall anläggas.

Att undersökningar föreslagna av IEG genomförs, för att erhålla ett bra beslutsunderlag för var en framtida fiskväg skall placeras.
 
Slutmålet och fas två med detta delprojekt i utvecklingsstrategin är att förbättra fiskvägarna så att minst 80% av fisken kommer hittar vägen förbi detta område.
 

Bild över det s.k. Sammanflödesområdet där fisk söker sig mot tunneluloppet i stället för att vandra in i gamla älvsfåran som leder vidare till fisktrappan vid Stornorrforsdammen

 
 
Resultat av projekt 2010-06-30
 
Projektet har genomförts i enlighet med ansökan. Det innebär att den internationella expertgruppen deltagit och gett sina synpunkter och att de i ansökan beskrivna undersökningarna fullföljts.
Den internationella expertgruppen har haft följande sammansättning:
Hans Lundqvist (Chairman, SLU, Umea),
John Williams (NOAA, US)
Dave Scruton (Canada)
John Ferguson (NOAA,US)
Peter Rivinoja (SLU, Sweden)
Torbjörn Forseth (NINA, Norway)
Ed Meyer (NOAA, US)
Rick Goosney (Canada) 
Staffan Lundström (LTU, Sweden)
Kjell Leonardsson (SLU, Sweden)
Hans-Petter Fjeldstad (NINA, Norway)
Gabriel Brooks (NOAA, USA
Earl Prentice (Prentice associates, Seatlle)
Gruppen har varit samlad i Umeå i olika konstellationer vid ett flertal tillfällen. Vid det avslutande mötet i dec. 2009 var de flesta av medlemmarna samlade och gruppen publicerade en slutrapport i januari 2010.
De i projektet genomförda undersökningarna har bestått av:
Två undersökningar för att klarlägga lax och havsörings vandringsmönster i Stornorrforsområdet.  Dessa studier har genomförts av SLU under 2008 och 2009 med dels ekolodsstudier av fiskbeteende i sammanflödesområdet, utloppskanalen och gamla älvfåra, dels radiotelemetristudier av lax och havsöring från kusten till fisktrappan i Norrfors. Med ekolodningen har fiskens ansamling och vandringsbeteende i utloppskanalen och sammanflödesområdet studerats. Nivå- och temperaturmätningar har också gjorts för att kunna se flödesvariationer och koppla dessa till fiskbeteendet. Vattenföringen genom gamla älvfåran varierades under perioden mellan 10 och 50 m3/s. Flödet genom kraftstationen varierar efter elbehovet och uppgår som mest till 1 000 m3/s.
För telemetriundersökningen märktes vild lax och havsöring vid kusten och följdes via luft- och undervattensantenner på sin vandring upp till fisktrappan i Norrfors och vidare till Vindelälven. Genetisk analys visade att alla märkta laxar utom en hörde till den lokala Vindelälvsstammen
En studie utförd av LTU har strömningssimuleringar gjorts av lockvattenström för alternativa fiskvägar. Dessa simuleringar har sen jämförts med fältmätdata som har tagits fram av LTU och SLU i samverkan. En felanalys av simuleringar och fältmätningar har också gjorts.
En topografisk kartläggning av hela området har gjorts med s.k. flygscanning. I och med detta har erhållits ett kartmaterial med topografisk höjddata, som har en så god upplösning att en förprojektering av fiskvägarna kan ske.
Borrningar har skett i det s.k. sammanflödesområdet för att undersöka kvalitet på berg och älvbotten.
 
 
 
 
Kontakt
 
Leif Ask, Projektledare                                          Stig Westbergh, Projektkoordination
0920-773 64, 070-344 43 56                                  0933-142 07, 070-526 71 14

 

 

Kontaktperson: Stig Westbergh