Nedströmsvandring Stornorrfors

Den nya fisktrappan i Stornorrfors har nu varit i drift sen 2010. I två på varann följande Fiskefondsprojekt, har försök gjorts, att till fisktrappan koppla en fiskavledare som skall leda nedströmsvandrande fisk in i trappan och därigenom undvika att de hamnar i kraftverkets turbiner och riskerar dö i dessa. Nedan beskrivs dessa projekt och vilka resultat som hittills uppnåtts.

 

Delprojekt 3b

 

Projektägare: Vindeln Utveckling

 

Projektperiod: 2009-01-01 - 2010-12-31

 

Projektmedel: 11 582 808 kr

 

Medfinansiärer: EU Fiskefonden, Vattenfall, Umeå kommun och SLU
 
 
Syfte, aktiviteter och önskat resultat med projektet

Syftet med detta pilotprojekt är att utarbeta ett koncept för fiskavledning som skall trygga utvandring av fisk i stora flödesreglerade vattendrag.

 

Avsikten med detta pilotprojekt är att utarbeta ett tekniskt koncept som ska hjälpa till att trygga utvandring av fisk i stora flödesreglerade vattendrag typ Ume/Vindelälven. Den utformning av fiskavledare som nu planeras, har tidigare inte provats i Europa varför detta projekt är unikt.

Arbetet som nu initierats är ett samverkansprojekt mellan vattenkraftsägare, fiskerinäring, lokala och nationella fiskeriadministratörer samt forskare i fiskbiologi och hydraulik. Projektet främjar ett långsiktigt hållbart fiske på viktiga vandringsfiskar genom att vi fokuserar på att förbättra överlevnaden i viktiga faser i laxens och havsöringens livscykel.

Projektet är också en anpassning till fiskerinäringens nya villkor med bl.a. avseende på den förändrade syn som blivit när det gäller att prioritera naturliga bestånd före odlade. En väl fungerande fiskavledare för nedströmsvandrande smolt och kelts skulle bl.a. kunna innebära att tidigare utsättningsdomar kunde omförhandlas. 

 

Målet för projektet är dels att fiskavledaren byggs och ansluts till nya fisktrappan och att dess funktion/effektivitet utvärderas.

 

För den planerade anläggningen vid Stornorrforsdammen är målet att 75% av den utvandrande naturligt producerade smolten och minst 50% av den övervintrande kelten leds till och genom den nya fisktrappan för vidare vandring till havet.

 

Bild över Stornorrforsdammen där läget för den nya fisktrappan är angivet liksom det ungefärliga läget för den planerade fiskavledaren

 

2010-12-31 Resultat av genomfört projekt

 

Fiskavledaren har inte fungerat som planerat. Strax efter att den lades ut började vissa segment att sjunka under ytan. Segmenten sjönk med tiden allt djupare och i oktober låg större delen av dem på botten. Det fanns då inget annat alternativ än att ta upp hela ledarmen vilket är ett omfattande arbete som kräver specialutrustning och kompetens i form av dykare och kranpråm.
För närvarande pågår utredning om varför segmenten sjönk och förbättringsförslag håller på att tas fram. De erfarenheter och de tänkbara förbättringar som hittills noterats är:
• Tätning av trämaterialet, eventuellt byte till annan densitet och svällning
• Ersättning av flytelementen med annat material och densitet
• Eventuell håltagning i segmentens botten, sedd ur ett vertikalt perspektiv för att avleda sediment.
Positivt har dock varit att man i fisktrappan kunnat observera mycket smolt som sökt sig den vägen utan att fiskavledaren har legat ute. Det indikerar att fisktrappans placering och utformning är bra och att förutsättningarna därför är goda, att man med en renoverad fiskavledare skall lyckas med det som från början var meningen med detta projekt.

 

 

Delprojekt 3b2

 

Projektägare: Vindelns kommun

 

Projektperiod: 2010-12-28 - 2013-12-31

 

Projektmedel: 7 139 475 kr

 

Medfinansiärer: EU Fiskefonden, Fiskeriverket/Havs och Vattenmyndigheten

Syfte, aktiviteter och önskat resultat med projektet

Syftet med detta projekt är att bygga om/justera den befintliga fiskavledaren, lägga ut fiskavledaren och utvärdera funktion. Syftet är också att installera ett trimma in ett fiskregistreringssystem för långsiktig övervakning av både uppströmsvandrande som nedströmsvandrande fisk i Ume/Vindelälven. Målet är att fiskavledaren vid Stornorrforsdammen skall leda 75 % av den utvandrande naturligt producerade smolten och minst 50 % av den övervintrande kelten till och genom den nya fisktrappan för vidare vandring till havet. Målet är också att ett pit-tag registreringssystem anläggs som inom ett par år ger en för Sverige unik möjlighet att övervaka lax- och öringvandring i ett indexvattendrag.

2010-12-31 Resultat av genomfört projekt

SLU’s utvärdering av ledarmens funktion och fiskens vandring nedströms har visat att  fiskavledarens funktion varit mycket svår att kontrollera då ledarmen inte fungerat som tänkt i den tuffa strömmiljön ovan fisktrappans område mellan 2010-2012. Avledningseffektiviteten kunde med visst förtroende endast värderas vid 2013 års försök med PIT-märkt fisk (n=1749 fiskar) som släpptes dagligen efter fångst i Vindelälven (INDEX Spöland) när flödet var < 800 m3/s i älven. Den totala avledningseffektiviteten visade sig vara 4,5 %. Begränsande för utvärderingen har varit att stora grupper smolt periodvis inte kunnat fångas och märkas på grund av höga flöden i Vindelälven.  Effektiviteten i ledarmen har varierat mellan 0 och 100 % under säsongen. Väldigt få Kelt av lax kunde avledas. Höga turbinflöden tycks haft en positiv inverkan på ledarmens funktion.
Smoltens passage nedströms i och genom fisktrappan verkar fungera utan större problem. Via PIT-märkt fisk och videofilmning i flera delförsök kunde vi visa på en lyckad genomfart där laxsmolten passerar fisktrappan inom några timmar till 2-3 dagar.
 Flödesmätning och modellering av strömningen runt fiskavledarens område mot ingången till nya fisktrappan visar att ledarmen borde ökas till ca 150 meters längd istället för dagens 110 meter. Flödesmodelleringar visar då att en större del av ytströmmen kan styras in mot fisktrappans ingång. Försöken med fångst, märkning, utsättning och återfångst har fungerat bra och PIT-märkningstekniken bedöms överlägsen andra märktekniker för detektering av fisk om detekteringsutrustning installerats. Detta kan utvecklas vidare inom ramen för indexälvsverksamheten (ICES-DCF) som nu bedrivs i Vindelälven. Sverige bör fortsätta att ta ansvar för den här typen av utveckling då det finns samordningsvinster mellan indexvattendrag, fiskavledning och utvärdering av nya fisktrappan för lekvandrande fisk. Lyckas man avleda den naturligt producerade avkomman av lax och öring i reglerade vattendrag med unika bestånd finns mycket att vinna för att etablera långsiktigt hållbara bestånd av vandringsfisk.
Den typ av fiskavledare som nu prövats har tidigare inte prövats i Europa varför detta pilotprojekt är unikt. Arbetet som nu avslutats har varit ett samverkansprojekt mellan Europeiska Fiskerifonden, Havs- och Vattenmyndigheten, vattenkraftsägare, lokala och nationella fiskeriadministratörer samt forskare i fiskbiologi och hydraulik. 

ledarm

Ledarm under utläggning

Uppföljningsrapport

Slutrapport

 


Kontakt

 

Leif Ask, Projektledare                                      Stig Westbergh, Projektkoordination   
0920-773 64, 070-344 43 56                              0933-142 07, 070-526 71 14

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Stig Westbergh