Näring

Utvecklingsstrategins mål är att via breda samverkanslösningar på ett effektivt sätt lägga grunden till en hållbar utveckling i fiskeområdet och samtidigt uppmuntra och stödja entreprenörskap och de lokala initiativen.

 
Prioriterade insatsområden

För att öka företagandet och antalet fiskeprodukter i området samt verka för ökad diversifiering inom yrkesfiskenäringen, vill vi:
 
- Ge företag inom området yrkesfiske/upplevelseturism möjlighet till produktutveckling via etablerandet av företagsnätverk. Detta nätverk skall bl.a. generera samarbetsprodukter mellan inblandade företag.

- Satsa på utbildningsinsatser/erfarenhetsutbyte i syfte att utveckla nya produkter, likväl som ”samarbetsprodukter”. Exempel på utbildningsinsatser kan vara, paketering, planering för småskalig turism, lagar och regler, kunskap om älvdalens resurs och historia, studiebesök till lyckade exempel.

- Genomföra gemensamma marknadsföringsinsatser för de företag verksamma inom området yrkesfiske/upplevelseturism.

I strategin avsatta medel för arbetet med Näring: 4 920 000 kr
 
Ansökta projekt: Ännu inga ansökta projekt
 
Av FO-gruppen prioriterade projekt:
 
Av Länsstyrelsen beslutade projekt:
 
Kontakt
Fiskeområdets kansli
Samordning: Stig Westbergh 0933-142 07, 070-526 71 14
Administration: Nina Loughlin 0933-142 32
 
 
 
 

Kontaktperson: Stig Westbergh