Förvaltning

I arbetet med Vindelälvens Fiskeområde är frågorna om hur fisk och fisket förvaltas viktiga. Detta är därför ett av Fiskeområdets strategiområden.

 
Prioriterade insatsområden
I arbetet med förvaltning vill vi på sikt skapa en förvaltningsorganisation för fiskeområdet som har de rätta verktygen att arbeta med, detta genom att:
- Sammanställa tillgängliga data om lax- och öringbeståndens storlek, vandringsmönster, nyttjande av olika habitat, beskattningsmönster m.m. Att lagra data på ett tillförlitligt sätt samt göra det tillgängligt för olika kategorier av användare.
- Genomföra utbildningsinsatser i syfte att förbättra kunskaperna inom fiskeriförvaltning med tyngdpunkt på förvaltningsorganisationerna i Umeå- och Vännäs kommuner.
- Utföra praktiska åtgärder som fisketillsyn och information.
- Arbeta vidare med att skapa en gemensam förvaltningsorganisation för Vindelälven och Umeälvens nedre del.
 
I strategin avsatta medel för arbetet med Förvaltning: 3 480 000 kr
 
 

Kontakt
 
Fiskeområdets kansli
Samordning: Stig Westbergh 0933-142 07, 070-526 71 14
Administration: Nina Loughlin 0933-142 32
 
 
 
 

Kontaktperson: Stig Westbergh