Avgifter

Beräkning av barnomsorgsavgift

För gifta eller sammanboende föräldrar, med eller utan gemensamma barn, beräknas avgiften på deras sammanlagda bruttoinkomster.

Om det finns två vårdnadshavare på olika adresser och var och en är ensamstående och platsinnehavare, beräknas varderas inkomst som grund för avgift. Avgift kan grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive familj. Detta kan innebära två avgifter för samma barn. Den sammanlagda avgiften får dock inte överstiga avgiften för en plats.
Avgift betalas från och med barnets placeringsdatum.
Barnomsorgsavgiften är en månadsavgift och debiteras 12 månader per år.
Om en vistelsetid börjar eller avslutas vid annan tid än månadsskifte räknas avgiften för varje kalenderdag.
Avgiften debiteras i efterskott. Räkning skickas ut i början av varje månad och förfaller till betalning i slutet av månaden.
 
Ingen betalningspåminnelse skickas ut. Fakturan överlämnas till Svea Inkasso 7 dagar efter förfallodag. Inkassoavgift och ränta tillkommer på fakturan.
 

Inkomstuppgift
För att fastställa barnomsorgsavgiften kommer Barn- och utbildningskontoret att en gång per år begära in inkomstuppgift. Föräldrarna har skyldighet att lämna ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst. Vid utebliven inkomstuppgift kommer maximala beloppet att gälla. Om inkomsten varit högre än meddelad kan kommunen efterdebitera mellanskillnaden tre år tillbaka i tiden.
Reducering av avgift kan göras om inkomsten varit lägre än angiven inkomst. Ansökan om reducering ska göras skriftligt.
Uppgifterna om ändrad inkomst skall lämnas in före den 20: e aktuell månad för att ändring skall påverka kommande månads avgift.


Maxtaxan 2020


Barn 1-5 år placerade i förskola och pedagogisk omsorg = Förskoleverksamhet
 
Barn nr 1  3% av inkomsten, dock högst 1 478 kr /mån
Barn nr 2  2% av inkomsten, dock högst    986 kr /mån
Barn nr 3  1% av inkomsten, dock högst    493 kr /mån
Barn nr 4  Ingen avgift
 
Alla 3-5 åringar har 1% reducering under skolåret (10 mån). Reduceringen fördelas på 12 månader. Gäller fr.o.m. 1 augusti det år barnet fyller 3 år.
 
Barn 6–12 år placerade i pedagogisk omsorg och fritidshem = Skolbarnsomsorg
  
Barn nr 1  2% av inkomsten, dock högst 986 kr /mån.
Barn nr 2  1% av inkomsten, dock högst 493 kr /mån.
Barn nr 3  1% av inkomsten, dock högst 493 kr /mån.
Barn nr 4  Ingen avgift
 
Det yngsta barnet räknas som barn nr 1.
 
 
Inkomsttaket är 49 280 kr/månad (familjens gemensamma bruttoinkomst) Inkomster över det räknas som 49 280 Kr.
 
Inkomster och bidrag som är skattepliktiga är också avgiftsgrundande. Studiemedel och försörjningsstöd är exempel på inkomster som inte är avgiftsgrundande.

Som inkomst räknas:

• Lön och andra ersättningar i samband med anställning
• Inkomst av näringsverksamhet
• Familjehemsföräldrars arvodesersättning (inkl. annan inkomst)
• Pension
• Livränta
• Föräldrapenning
• Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
• Sjukbidrag
• Sjukpenning
• Arbetslöshetsersättning
• Utbildningsbidrag (arb.mark.utb.)
• Familjebidrag i form av familjepenning

 
Allmän förskola för 3 – 5 åringar (15 tim/vecka)
Den allmänna förskolan är avgiftsfri. Vid behov av barnomsorg utöver 15 timmar/vecka samt vid omsorgsbehov under loven betalar man enl. skolbarnsomsorgens taxa.
 
Avgift för barn 1 – 5 år placerade enligt Skollagen 8 kap. 9 §
Barn med behov av särskilt stöd 1-5 år kan efter särskilt beslut enligt ovanstående, ges reducering genom att betala avgift enligt taxan för skolbarnsomsorgen.
Barn i åldern 6 – 12 år omfattas inte av någon reducering.
 
Övergång till skolbarnsomsorgstaxan (6-12 år)
Den 1:a augusti sker övergång till skolbarnsomsorgstaxa för de barn som under året fyller 6 år. Barn som är placerade i förskola eller familjedaghem överflyttas till skolbarnsomsorgen med automatik om ingen uppsägning sker.
 
Avstängning från barnomsorgen
Vid två förfallna barnomsorgsräkningar kommer meddelande om avstängning från barnomsorgen. Efter meddelat datum kommer inte barnomsorgsplatsen att finnas tillgänglig om fakturorna är obetalda. För att återfå barnomsorgsplatsen måste samtliga fakturor vara betalda.
 
”Studiedagar”
Barnomsorgen stänger för utvärdering och fortbildning tre dagar per år. Ingen reducering av avgiften beviljas på grund av detta.
Stängningarna skall meddelas i god tid av personalen.
 
Reducering av avgift vid frånvaro
Om barnet varit frånvarande pga. sjukdom mer än 30 dagar i följd, sker en reduktion av ordinarie avgift med 50 % från och med 31: a dagen.
Skriftlig ansökan om reducering skall göras till förskolechef som beslutar i ärendet. Ansökan ska göras i direkt anslutning till frånvaron.
 
Reducering av avgift i pedagogisk omsorg
Vid de tillfälle vikariesystemet ej fungerat inom den pedagogiska omsorgen kan avgiftsreducering begäras via kommunens förskolechef. Reducering kan också medges om personalen är sjuk/förhindrad att ta emot barn och kommunen ej kan erbjuda annan omsorg.

Uppsägningstid
Uppsägningstiden är två månader och ska vara skriftlig.
Uppsägningstiden räknas från den dag uppsägningen lämnas till förskoleenheten eller kommer till Barn- och utbildningskontoret. Avgift tas ut under uppsägningstiden.
Barnomsorg erbjuds till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år.

Kontaktperson: Pernilla Hall