Regler

Förskolan Tvärålund lekparken

Tillgång till barnomsorg

Barnomsorg erbjuds till alla barn som fyllt 1 år, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.
Föräldrarnas arbetstider eller studietider samt restider och tid för lämning och hämtning ligger till grund för behovet av omsorg. Kommunen är ej skyldig att erbjuda barnomsorg längre tid än föräldrarnas arbetstid och restid.
Ansökan skall göras på särskild blankett.
När du som förälder har ledig dag eller semester har barnet ej rätt till barnomsorg.

Ansökan

Ansökan om barnomsorg ska göras skriftligt. Ansökan bör vara inne minst 3 månader innan man har behov av plats. Blanketten finns att fylla i på Mina sidor.

Öppettider

Normalt har barnomsorgen öppet kl. 06.00–18.00 men kan även ha kortare öppettider beroende på vilket behov som finns. Kommunen har ej skyldighet att tillhandahålla barnomsorg på kvällar, nätter (18.00-06.00) och helger. Tiderna gäller förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
 
Sommarstängning
Under juli månad håller förskolor och fritidshem stängt. Under denna period finns en sommaröppen avdelning i Vindeln dit alla med omsorgsbehov hänvisas.

Placering

Plats i barnomsorgen erbjuds inom 2 månader. Placering görs i möjligaste mån enligt föräldrarnas önskemål.
För att placering ska kunna göras skall arbetstider och inkomstuppgift finnas i god tid hos Barn- och utbildningskontoret.
Skriftlig placeringsbekräftelse skickas sedan till föräldrarna.
Kommunen förbehåller sig rätten att omplacera barn vid förändringar av verksamheten.

Våra olika verksamheter:

Förskola 1 – 5 år
Förskolor har vi på de flesta orter inom Vindelns kommun. De finns i Vindeln, Tvärålund, Granö, Hällnäs och Åmsele.
 
Allmän förskola 3 – 5 år
Gäller fr.o.m. hösten det år barnet fyller 3 år. En avgiftsfri verksamhet som omfattar 15 tim/v och är integrerad i förskolan/familjedaghemmet. Allmänna förskolan följer skolans läsårstider, det vill säga börjar och slutar samma dagar som grundskolan och har samma lovdagar.

Fritidshem 6 – 12 år
Här går våra skolbarn som har behov av tillsyn före och efter skolan. Fritidshem finns i Vindeln, Tvärålund, Granö, Hällnäs och Åmsele.
 
Förskoleklass
En egen skolform där alla 6–åringar går, minst 15 timmar per vecka.
Finns på alla skolor i kommunen och är avgiftsfri.
Ansökan om plats för 5-åring i förskoleklass inlämnas av vårdnadshavare senast 30 april, varvid vårdnadshavaren skall åberopa synnerliga skäl vid en prövning om plats i förskoleklass.

Barn med behov av särskilt stöd

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall anvisas plats i förskola eller fritidshem, om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på något annat sätt.
Kommunen skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som behöver anvisas plats. Kommunen skall verka för att barnen utnyttjar platsen och informera föräldrarna om verksamheten och syftet med denna.
Förskolechef ansvarar för information om verksamheten.

Föräldraledighet och arbetslöshet

Föräldraledighet
Barn, vars föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, skall tillhandahållas förskoleverksamhet.
Förskoleverksamheten skall i sådana fall omfatta minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka.
Avgift debiteras enligt maxtaxans regler.
Förskolan kan styra tiden då det är mest lämpligt utifrån verksamheten. De veckor sommarförskolan pågår är dessa barn lediga.
De föräldrar som väljer att avsluta barnomsorgen meddelar detta på särskild uppsägningsblankett.

Arbetslöshet
Barn vars föräldrar är arbetslösa, skall tillhandahållas förskoleverksamhet och den skall omfatta 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka.
Förskolan kan styra tiden då det är mest lämpligt utifrån verksamheten. De veckor sommarförskolan pågår är dessa barn lediga.
Avgift debiteras enligt maxtaxans regler.
OBS! Förskoleverksamhet för arbetslösa och föräldraledigas barn 15 timmar per vecka, omfattar ej barn placerade i skolbarnsomsorg (6 – 12 år)

Inskolning

Barnomsorgen börjar med inskolning, vilken är en viktig grund för en bra omsorg. Inskolningstiden planeras med personalen som tar emot barnet.
Vi har en duktig och kunnig personal som kan ge råd om hur inskolningen bäst ska ske.
Placering på förskolan/pedagogisk omsorg innebär som regel en genomgripande förändring i barnets tillvaro.
För att omställningen skall ske så smidigt som möjligt är det viktigt att ta god tid på sig. Besök bör göras flera gånger så att barnet får lära känna personalen och vänja sig med den nya miljön.
Inskolningen sker utifrån barnets behov. Första veckan är avgiftsfri.
Vid dessa besök får även personalen tillfälle att lära känna barnet, dess eventuella särdrag, mat och sömnvanor mm.
 
Inskolning sker inte under semesterperiod
Om du har behov av plats under perioden 15 juni-31 juli erbjuds du plats tidigast 1 augusti. Det innebär att önskat placeringsdatum flyttas fram eftersom placeringar endast i undantagsfall görs under denna period.
 
Schema
Schema för vistelsetid ska svara mot förälder/vårdnadshavares arbets/studieschema inklusive skälig tid för hämtning och lämning.
 
Barnets kläder
Barnens kläder ska vara märkta med namn, och vi rekommenderar oömma kläder. Kläderna ska också passa till de olika årstiderna.
Se alltid till att extrakläder finns.
 
Måltider
Frukost, lunch och mellanmål serveras varje dag.
Tiderna varierar mellan olika verksamheter och information ges under inskolningsdagarna.
 
Blöjor
Blöjor tillhandahålles av föräldrarna.

Föräldrasamverkan

Personal skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om barnets trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal.
Föräldrar bör också informeras om det dagliga arbetet samt delta i utvärderingar av verksamheten.

Läroplan Lpfö 98
Det finns ett styrdokument för förskolan, en läroplan. Det innebär att du som förälder kan ställa krav på att läroplanens intentioner följs.
Verksamheten ska vara lärorik, rolig och utvecklande för barnen utifrån varje barns förutsättningar. Personalen ska utifrån detta skapa en verksamhet för barn i grupp där det finns förutsättningar att lära sig att samarbeta, ta hänsyn och utveckla språket.
Läroplanen finns att läsa på skolverkets hemsida

Blanketter
Blanketter för ansökan om barnomsorg, inkomstuppgifter, schema och uppsägning finns att hämta på vår hemsida under rubriken Blanketter och e-tjänster- Mina Sidor.
 

Kontaktperson: Pernilla Hall