Starta livsmedelsföretag

Innan du startar din verksamhet måste du registrera den hos miljö- och byggnadsämnden. Det gör du genom att lämna in en anmälan med uppgifter om ditt företag, vilken livsmedelsverksamhet du ska bedriva och var det ska ske.

Anmälan måste ha inkommit minst två veckor innan du startar. Registreringen är personlig och gäller bara för den företagare som gjort anmälan. Vid ägarbyte måste ny registrering ske. Avgift för registering är 890 kr. Blankett för anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.
 
Vi gör ingen bedömning i förväg om din verksamhet uppfyller livsmedelslagstiftningens regler och krav utan det måste du som verksamhetsutövare kontrollera i förväg.  Du ska även själv kontrollera riskerna i din livsmedelshantering och ha ett dokumenterat säkerhetssystem som visar på att de livsmedel som säljs eller serveras är säkra. För att få hjälp med utformning med din egenkontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller ta hjälp av livsmedelsverket.
 
Om du ska starta en animalieanläggning t. ex slakteri eller mejeri ska verksamheten i normalfallet godkännas av livsmedelsverket. Ta kontakt med livsmedelsverket för en bedömning i ditt ärende.
 
Regler för livsmedelssäkerhet och hygien är samma för en verksamhet som registreras och för en som har ett godkännande.

Kom ihåg att du som livsmedelsföretagare har ansvaret för att;
- livsmedel som säljs eller överlåts är säkra, rätt märkta och att det går att spåra varifrån de kommer.
- företaget uppfyller relevanta krav i livsmedelslagstiftningen t ex vad gäller egenkontroll, utrustning och lokaler.

(Med livsmedelsföretag menas privat eller offentligt företag som hanterar livsmedel med eller utan vinstsyfte.)

När du startat

När verksamheten kommit igång gör miljö- och byggkontoret kontroll på plats och inspekterar lokalens och utrustningens lämplighet samt företagarens system för egenkontroll. Därefter gör miljö- och byggkontoret regelbundna återkommande kontroller av verksamheten.

 
Ett beslut om årlig kontrollavgift som livsmedelsföretagaren ska betala fattas av miljö- och byggnadsnämnden.   
 
Miljö- och byggnadsämnden kan vid brister förelägga om rättelse eller om så behövs vidta andra sanktioner för att livsmedelslagstiftningen ska uppfyllas och förhindra att fara för människors hälsa uppstår.

Kontaktperson: Miljökontoret