Personalvård

I Vindelns kommun finns ett antal personalvårdande aktiviteter eller förmåner för de anställda. Gemensamt för dessa förmåner är att de gäller samtliga anställda oavsett anställningsform.

Syftet är att befrämja hälsa men också arbeta med att förebygga ohälsa. Det handlar om att medarbetarna ska fungera optimalt, utvecklas och må bra för att i sin tur kunna prestera i verksamheten.

Friskvårdsbidrag

Arbetsgivaren erbjuder alla anställda skattefri personalvårdsförmån i form av motion och annan friskvård av enklare slag och mindre värde i enlighet med Skatteverkets bestämmelser. Bidraget uppgår till 1000 kr/kalenderår.

Från och med den 1 januari 2018 administreras friskvårdsbidraget genom systemet ActiWay. För mera information om hur det går till, se informationsbladet till höger. --->

OBS! Kvittot och underlag måste beskriva en av Skatteverket godkänd tjänst för motion och friskvård. Klicka här för att se Skatteverkets lista på godkända aktiviteter.

Kvittoköp
Läs noga igenom instruktionen "Information om kvittoköp hos Actiway" till höger innan du gör ett köp eller registrerar ett kvitto för ett köp hos en leverantör av friskvård som inte är ansluten till ActiWay. --->

Ange din e-postadress
Om du har behov av att skapa ett lösenord för inloggning i ActiWay, eller enbart vill ta del av den senaste informationen gällande deras erbjudanden om friskvård behöver du tänka på att uppge din e-postadress i Självservice under fliken Mina Uppgifter. Se bild hur du går tillväga. --->

HR-avdelningen ansvarar för att vidarebefordrar informationen. Kommunen har självklart ett avtal med företaget där de förbinder sig att inte vidareförmedla sådana personuppgifter till tredje part utan kundens skriftliga godkännande.

Friskvårdsprogram

Länk till Friskvårdsprogram.pdf (öppnas i nytt fönster)För att nå framgång i hälso- och friskvårdsarbetet på en arbetsplats bör det fokuseras på dels att främja/utveckla resursen hälsa men också arbeta med att förebygga/förhindra ohälsa. Det handlar om att medarbetarna ska fungera optimalt, utvecklas och må bra för att i sin tur kunna prestera i verksamheten.

Olika friskvårdsinsatser avser att förbättra medarbetarnas fysiska, psykiska och sociala förutsättningar att klara arbetet samt förebygga framtida utslagning på grund av belastnings- och förslitningsskador, stress och andra brister i arbetsmiljön. Se Friskvårdsprogram till höger. --->

Rökfri arbetstid

Vindelns kommun vill främja hälsa och ta ansvar för alla medarbetare och medborgare som vistas i, och i närheten av kommunens lokaler och verksamheter. En policy är framtagen i syfte till att vägleda medarbetarna i arbetet med att uppnå rökfri arbetstid. --->

Rök- och/eller snusavvänjning

Västerbottens läns landsting i Vindeln erbjuder dig som vill sluta röka eller snusa professionellt stöd enligt en väl beprövad metod utvecklad av Margareta Pantzar och Landstingets Tobaksenhet. Arbetsgivaren står för anmälningsavgiften, vilken hanteras via lönesupport som eget utlägg. Övriga kostnader står du själv för. För mera information och anmälan klicka på bilden till höger. --->

Länkar till dokumentet Tobaksavvänjning i Vindeln anmälan 2011.pdfSimhallen

Varje anställd har möjlighet att på arbetsgivarens bekostnad simma en gång per vecka. Anteckna dig på en lista i simhallens kassa. 

Gym

Concept Motion erbjuder anställda i Vindelns kommun rabatterat medlemskap för träning på Sportlife gym i Vindelgallerian. Teckna medlemsavtal på gymmet. Avtalet kan subventioneras med hjälp av friskvårdsbidraget enligt ovan.

Kontaktperson: Tom Norrgård