Diskriminering och Trakasserier

Det övergripande målet för arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och trakasserier i Vindelns kommun handlar om att värna mångfalden, samt att alla oavsett förutsättningar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Länk till Diskrimineringslagen.pdf (öppnas i nytt fönster)Från och med januari 2009 ersätter Diskrimineringslagen (DiskL) tidigare motsvarande lagar som gällde på arbetslivets område, d v s Jämställdhetslagen (JämL), Lag om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (EDA) samt Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (SEDA).
 
Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Skyddet mot diskriminering gäller oavsett anställningsform.

Även den som söker eller gör praktik, arbetar som inhyrd eller inlånad arbetskraft alternativt är arbetssökande omfattas av skyddet.


Kontaktperson: Tom Norrgård