Personalpolitik

Arbetsklimatet i Vindelns kommun skall kännetecknas av att medarbetarna trivs och känner sig uppskattade. En viktig förutsättning för arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse är medarbetarnas känsla av sammanhang i arbetet och att organisationen medvetet tillvaratar medarbetarnas kunskaper, kompetens och engagemang.

Länk till dokumentet Ledningspolicy.pdf (öppnas i nytt fönster)Alla anställda och förtroendevalda har ett gemensamt ansvar för detta, samt skall ges förutsättningar att aktivt medverka i den processen. Kommunens grundläggande synsätt anges i ledningspolicyn och omsätts i organisationen bland annat i de samverkansformer som framgår av samverkansavtalet (klicka på respektive dokument till höger).

Med denna bakgrund har personalpolitiken två huvudsyften:

1. klargöra ansvar, arbetsfördelning och roller för förtroendevalda, chefer/arbetsledare, arbetstagare och fackliga företrädare. 

2. skapa och bibehålla ett arbetsklimat, där de anställda känner trygghet, gemenskap och värdet av Länkar till dokumentet Samverkansavtalet.pdf (öppnas i nytt fönster)den egna arbetsinsatsen. 

Initiativrätt och beslut

Förslag till förändringar ska kunna initieras var som helst i organisationen.

1. Förvaltningsorganisationen beslutar, efter samverkan, om verksamhets- och organisationsförändringar inom gällande budgetramar och styrdokument.

2. Kommunfullmäktige beslutar om förvaltningsövergripande förändring.

Länkar till dokumentet Lönepolitik i Vindelns kommun.pdf (öppnas i nytt fönster)Lönepolitik

Vindelns kommun ska ha en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda. I en decentraliserad organisation kommer även lönefrågor att i allt högre grad hanteras långt ut i organisationen. Det är därför viktigt att en tydlig policy i lönefrågor finns och är välkänd (se dokument till höger).

Arbetsmiljö

Kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sunt och säkert sätt. De anställda ska känna trygghet - fysiskt, psykiskt och socialt.

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete ska förebygga skador och ohälsa.
  • Arbetsanpassning och rehabiliteringsarbete skall förebygga sjukfrånvaro samt underlätta och stödja möjligheterna för sjukskriven personal att så snabbt som möjligt återgå i arbete.
  • En alkohol- och drogförebyggande arbetsmiljö ska främja hälsa och förebygga ohälsa.
  • Ett aktivt arbete i syfte att motverka och förebygga diskriminering och trakasserier ska skapa grunden för en attraktiv miljö att bo och verka i.

Klicka på respektive bild nedan så länkas du till sidorna.

Länkar till sidan Systematiskt arbetsmiljöarbete    Länk till sidan Alkohol- och drogförebyggande arbete       
Kontaktperson: Göran Dahle