Samverkansavtal

Samverkansavtalet är en partsgemensam överenskommelse om hur bättre samverkan i verksamheten kan skapa ett bättre och effektivare arbetsliv, där anställdas kompetens och kreativitet konstruktivt tas till vara.

Länk till dokumentet Ledningspolicy.pdf (öppnas i nytt fönster)Grunden för överenskommelsen är en gemensam tro på viljan, förmågan och kraften hos den enskilde individen, oavsett var hon eller han befinner sig i vår organisation.

Vindelns kommuns ledningspolicy (till höger) anger att "Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering". "Medarbetarnas engagemang och energi skall tas tillvara. Det skall skapas utrymme för reflektion omkring hur den egna verksamheten bedrivs." --->

Behov av samverkan

I en verksamhet, där arbetsmiljö-, medbestämmande-, jämställdhets- och verksamhetsfrågor är integrerade, måste samverkan kring framtidsfrågorna höjas upp till honnörsord.

Kommuninvånarnas krav på effektivitet och service kräver att alla idéer och all kreativitet tas till vara. Samverkansavtalet omfattar samtliga verksamhetsområden inom kommunen och dess bolag. --->

Fyra nivåer för samverkan

Vår personalpolitiska samverkan återfinns på fyra nivåer:

  1. Medarbetarsamtal och lönesamtal
  2. TrädArbetsplatsträff
  3. Samverkansgrupp förvaltningsnivå
  4. Samverkansgrupp förvaltningsövergripande nivå

Samverkansgrupper

Samverkansgrupper finns för närvarande inom:

  • Socialförvaltning
  • Barn- och utbildningsförvaltning
  • Kommunstyrelsen 
  • Miljö och byggförvaltning (tillika arbetsplatsträff)  
  • Vindelnbostäder (tillika arbetsplatsträff)

Kontaktperson: Tom Norrgård