Riktlinjer och Rutiner

På den här sidan presenteras en översikt av gällande personalpolitiska riktlinjer och rutiner i Vindelns kommun.

Rehabilitering

Målet för rehabilitering i Vindelns kommun är att den anställde ska återgå till ordinarie arbete på sin arbetsplats. Se sidan Rehabiliteringsrutiner i Chefshandboken för vidare instruktioner hur arbetet går till.

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete/SAM

Kommunens verksamhet ska bedrivas på ett sunt och säkert sätt. De anställda ska känna trygghet - fysiskt, psykiskt och socialt. För mera information om vad som gäller i Vindelns kommun se kommunens Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete nedan. ---v

Terminalglasögon för bildskärmsarbete

Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagare särskilda glasögon för bildskärmsarbete, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas (AFS 1998:05). Bestämmelsen gäller arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen. ---v

Respektive chef utfärdar rekvisition för inköp av sådana glasögon. Mera information finns på rekvisitionen som finns på sidan Blanketter under fliken Service och Stöd i menyn till vänster. Även information om inköpsställe finns på rekvisitionen.

Introduktion av nyanställda

Närmaste chef är ansvarig för att introduktion av en nyanställd medarbetare genomförs på ett bra sätt och att den nyanställde får ett gott bemötande (klicka på bilden nedan). ---v

Begravning och bouppteckning

Under behov av ledighet för s.k. enskilda angelägenheter kan arbetstagare i enlighet med gällande kollektivavtal medges behålla lönen i samband med nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. För mera information se Riktlinje ledighet för EA-dagar. ---v

Länk till dokumentet Riktlinjer för arbetsmiljöarbete.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länkar till dokumentet AFS1998_05 Arbete vid bildskärm.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Introduktion   

Regler för uppvaktningar

Reglerna är antagna av kommunstyrelsen, och avser endast uppvaktningar av anställda. Gällande rutin för uppvakning vid pensionsavgång, se Chefshandboken>Löner och Förmåner. ---v

Riktlinje om hot och våld

Arbetsmiljöverket har i olika författningar reglerat vad som gäller för att så långt som möjligt säkerställa en god arbetsmiljö avseende hot om våld och våld. Följande riktlinjer gäller vid samtliga förvaltningar i Vindelns kommun. Klicka på bilden nedan. ---v

Bidrag för fritidsstudier

Enligt gällande personalpolitiska riktlinje kan respektive förvaltningsnämnd bevilja fritidsstudiebidrag för studier som ger den anställde ökade kunskaper eller färdigheter inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter, eller ger erforderliga kvalifikationer med hänsyn till långsiktig personalplanering. Ansökan sker på särskild blankett (se sidan Blanketter). ---v

Riktlinje för hantering av e-post

För e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar avseende hanteringen av allmän handling samt registrering, diarieföring och arkivering. Enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling allmän om den är inkommen till eller upprättad hos kommunen. Klicka på bilden nedan. ---v

Länk till dokumentet Riktlinjer för uppvaktningar from 2009-01-01.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Riktlinje hot och våld.pdf (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Regler för fritidsstudiebidrag.pdf (öppnas i nytt fönster)   

Riktlinjer för bisysslor

Målet med dessa riktlinjer är att förebygga och förhindra bisysslor som kan anses vara arbetshindrande, förtroendeskadliga eller konkurrerande med kommunens verksamheter. Vindelns kommun ska av allmänheten uppfattas som rättssäker och effektiv. Klicka på bilden nedan. ---v

Riktlinjer för personalavveckling

Riktlinjerna är en översikt kring gällande bestämmelser för uppsägning på grund av såväl arbetsbrist som personliga skäl, samt när disciplinär åtgärd i form av skriftlig varning kan bli aktuell som en följd av olika typer av misskötsamhet. ---v

Avslut av anställning - checklista

När en medarbetare ska avsluta sin anställning finns det vissa saker du som chef ska göra samt säkerställa att medarbetaren gör. Följ checklistan nedan. ---v

    Länkas till dokumentet Riktlinjer för personalavveckling.pdf (öppnas i nytt fönster)     

En samling rutiner

Klicka på bilderna som länkar till respektive sida.

Länkar till sidan Sjuk och Frisk       

Länk till sidan Anmäl diskriminering och/eller trakasserier    Länk till sidan Alkohol- och drogförebyggande arbete    Länk till sidan Rekrytering

 

 

Kontaktperson: Göran Dahle