Rätt att se handlingar

Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. Vid tillämpning av denna paragraf skall bestämmelserna i sekretesslagen 6 kap, om sekretess med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse, samt i sekretesslagen 8 kap om sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds ekonomiska förhållanden beaktas. Frågan om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling skall på sökandes begäran prövas av styrelsen.