Mångfald och Jämställdhet

Med mångfald avses en blandning av olikheter som kön, ålder, utbildning, intressen, etniskt ursprung och värderingar. Mångfald innefattar alla egenskaper som inverkar på förmågan att samarbeta, kommunicera och lösa problem.

Länk till Mångfaldspolicy i Vindelns kommun.pdf (öppnas i nytt fönster)Begreppet mångfald innebär för Vindelns kommun att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter såväl i vår egen organisation som i vår externa verksamhet. Organisationen ska spegla det samhälle vi lever i, där människor med olika bakgrund möts och samverkar. En blandning av olika erfarenheter ger en arbetsmiljö som präglas av fler perspektiv och infallsvinklar och på så sätt ökar kreativiteten och utvecklingskraften i verksamheten.

Ta del av kommunens Mångfaldspolicy genom att klicka på bilden till höger. --->

Jämställdhet

Som en del av begreppet mångfald är jämställdhet en viktig strategisk fråga för Länk till dokumentet Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier.pdf (öppnas i nytt fönster)kommunens verksamheter. Kvinnor och män i samverkan ger kompletterande bidrag till lösningar av problem och stimulerar därmed utveckling av verksamheten. Attitydförändringar och åtgärder på många plan krävs för att bryta den tydliga enkönade dominansen inom delar av kommunens verksamheter.


Maskros i solskenI Vindelns kommun genomför arbetsgivaren vart annat år, med början 2011, en kartläggning och analys av nuläget gällande arbetsförhållanden, föräldraledighet, trakasserier, rekrytering, kompetensutveckling samt löner. Eventuella framkomna brister leder till analys, åtgärd och uppföljning av ansvarig chef. Detta finns beskrivet i kommunens Plan för aktiva åtgärder mot diskriminering och trakasserier, vilket också är kommunens jämställdhetsplan (klicka på bilden till höger). --->

Om någon anställd i Vindelns kommun känner sig diskriminerad eller trakasserad och/eller upplever brister i aktiva åtgärder från arbetsgivarens sida kan detta anmälas för uppföljning av ansvarig chef alternativt personalavdelningen. Se sidan Anmäl diskriminering och/eller trakasserier under fliken Personalpolitik/Diskriminering och Trakasserier.

Webbutbildning i jämställdhet

På uppdrag av Vindelns kommun har projekt Normstorm i Umeåregionen tagit fram en webbutbildning i jämställdhet på arbetsplatsen som lanserades januari 2013. För åtkomst till utbildningen klicka på bilden nedan. ---v 

Utbildningen ger medarbetare och chefer en grund att stå på i det kontinuerliga arbetet med jämställdhet på arbetsplatsen och kan ge tankar och reflektioner kring hur vi kan verka som en jämställd arbetsplats.

Utbildningen ger också konkreta förslag på förändringar/förbättringar som arbetsplatser kan göra för att utveckla ett mer normkritiskt perspektiv inom sin verksamhet. Utbildningen lyfter ett flertal goda exempel på hur arbetsgivare runt om i regionen verkat för jämställdhet på sin arbetsplats.

Ta del av mera information om utbildningen genom att klicka på bilden nedan. ---v

Länkar till Umeåregionens webbsida (öppnas i nytt fönster)    Länk till dokumentet Webbutbildningen Normstorm.pdf (öppnas i nytt fönster)

Medborgarperspektivet

Vad gäller kommunens, och även Umeåregionens, jämställdhetsarbete i ett medborgarperspektiv, i enlighet med den så kallade CEMR deklarationen, se sidan Jämställdhet under fliken Kommun & Politik på den publika delen av vindeln.se.


Kontaktperson: Tom Norrgård