Plockanalys av hushållsavfall

Resultaten av genomförda plockanalyser av hushållsavfallet i Vindelns kommun.

Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska alla svenska kommuner ha en renhållningsordning med avfallsplan och föreskrifter. Därför genomför samtliga kommuner i Västerbotten en plockanalys på restavfall från hushållsavfallet i kommunen.

Syftet är att se vad hushållsavfallet innehåller och tanken är att detta ska vara en återkommande aktivitet ca vart tredje år för att se om mängden av sådant som inte hör hemma i det gröna kärlet minskar.

Resultatet visar att mycket av det som hamnar i det gröna kärlet är förpackningar, miljöfarligt avfall mm. Detta medför att mer information måste till för att hushållen inte ska slänga producent avfall i kärlet utan detta ska lämnas till Återvinningsstationer.

 

Kontaktperson: VAKIN