Hemvårdsbidrag

Hemvårdsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som prövas enligt 4 kap §1 Socialtjänstlagen. Hemvårdsbidraget kan beviljas personer som har stora svårigheter i vardagen på grund av fysiska eller psykiska skäl och som får omvårdnad av närstående.

Grunden för att bevilja hemvårdsbidrag bör vara att möjliggöra kvarboende med den närståendes insats.


Hemvårdsbidragets storlek baseras på vårdbehovets omfattning. Bidraget är enligt kommunalskattelagen inte skattepliktigt och innefattar inte sociala förmåner eller semesterersättning.

Bidraget utbetalas till brukaren och utgår endast till personer folkbokförda i Vindelns kommun. All utbetalning av hemvårdsbidrag sker i efterhand månaden efter utförd insats.

När den person som som har hemvårdsbidrag inte får den insats som hemvårdsbidraget avser under mer än ett dygn, till exempel vid sjukhusvistelse eller växelvård på korttidsavdelning, ska bidraget minska med motsvarande dygnskostnad motsvarande antalet frånvarodygn under innevarande månad.

För att vara berättigad till hemvårdsbidrag skall det först prövas om den enskilde har rätt till bistånd enligt kap 4 § 1 Socialtjänstlagen och är ett alternativ till andra insatser. Biståndshandläggaren gör även en bedömning att brukarens behov kan tillgodoses på ett lämpligt sätt.

Omprövning vid hembesök sker minst en gång per år.

Hemvårdsbidraget trädde i kraft den 1 juli 2011.

Har du frågor och funderingar kring detta kan du kontakta kommunens biståndshandläggare på telefon 0933-140 00 (växel).