Företrädesrätt till återanställning

Enligt Lagen om anställningsskydd får en medarbetare som haft tidsbegränsad anställning, under vissa förutsättningar, företrädesrätt till återanställning efter det att anställningen upphört.

Formella förutsättningar för företrädesrätt

Företrädesrätten finns reglerad i 25-27 §§ LAS. För att en medarbetare ska kunna åberopa företrädesrätt till återanställning krävs det att han eller hon har:

  • haft en tidsbegränsad anställning som upphört p g a arbetsbrist
  • varit anställd i Vindelns kommun sammanlagt mer än 360 dagar under de tre senaste åren
  • tillräckliga kvalifikationer för den aktuella befattningen

Vilken anställningstid är det som räknas?

Vid beräkning av anställningstiden tillgodoräknas i princip alla anställningar, oavsett anställningsform, i VindelnsLärcentrum kommun, såsom till exempel vikariat, AVA- eller tillsvidareanställningar. De anställningar vars tid inte räknas är:

  • provanställning
  • tidsbegränsad anställning enligt skollagen
  • anställning som förvaltningschef eller motsvarande
  • tidsbegränsad anställning på grund av hel ålderspension.

Arbetsgivarens skyldigheter

Företrädesrätt till återanställning innebär att arbetsgivaren kan vara skyldig att erbjuda en tidigare medarbetare en ledig anställning istället för att rekrytera någon annan externt. På så sätt innebär företrädesrätten en inskränkning av arbetsgivarens fria anställningsrätt.

När en tidsbegränsad anställning enligt ovan upphör och medarbetaren kommer att ha uppnått 360 anställningsdagar eller mer vid anställningstidens utgång är arbetsgivaren skyldig att minst en månad innan anställningen upphör:

  • lämna skriftligt besked till medarbetaren om att anställningen kommer att upphöra och när den gör det
  • varsla medarbetarens fackliga organisation om att anställningen kommer att upphöra och när den gör det      

Skriftligt anspråk på företrädesrätt

Av det skriftliga besked som medarbetaren får ska det framgå att företrädesrätt till återanställning uppnåtts och att denna endast bevaras under förutsättning att medarbetaren skriftligen anmäler anspråk på sådan rätt inom en månad från det att anställningen upphörde. Om anmälan sker senare förlorar medarbetaren sin företrädesrätt.

Företrädesrättens längd

Företrädesrätten börjar gälla från den tidpunkt då det skriftliga beskedet lämnades till medarbetaren. Därefter gäller den i nio månader, räknat från den dag anställningen upphörde.

Exempel:
Lisa har haft ett års vikariat som upphör den 31 januari. Arbetsgivaren är därför skyldig att lämna ett skriftligt besked till Lisa senast den 31 december om att hennes tidsbegränsade anställning kommer att upphöra. Hon får dock beskedet att hon inte kan få fortsatt anställning redan den 20 december. Lisa har därmed företrädesrätt från och med den 20 december och i nio månader från den dag då anställningen upphörde, nämligen till och med den 31 oktober.

Granö småbarnsskolaFöreträdesrätt till vad?

Företrädesberättigad medarbetare har företräde i den verksamhet och avtalsområde där medarbetaren arbetade innan anställningen upphörde. Med verksamhet menas respektive förvaltning.

Det innebär i praktiken att en person som arbetat som undersköterska på ett äldreboende, har företrädesrätt till andra arbeten som undersköterska inom hela förvaltningen samt till andra lediga arbeten inom Kommunals avtalsområde som medarbetaren har kompetens till.

Företrädesrätten till återanställning gäller både till tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar. Genom kollektivavtalet (AB) görs dock undantag för vikariat som bedöms pågå i max 14 dagar. Så korta vikariat är arbetsgivaren inte skyldig att erbjuda medarbetare med företrädesrätt.

Observera att undantaget 14 dagar ej berör formen Allmän visstidsanställning, vilket innebär att om behovet avser extra resurs (AVA) gäller företrädesrätt till återanställning direkt från dag ett i den aktuella anställningen.

Gäller ej personliga assistenter...

Enligt Huvudöverenskommelsen om lön och allmänna anställningsvillkor (HÖK), gäller inte företrädesrätten enligt 25 § LAS anställning som personlig assistent där den enskilde funktionshindrade utsett annan personlig assistent med omvårdnadskompetens.

...och obehöriga lärare

Företrädesrätt enligt 25 § LAS gäller heller inte vid tidsbegränsad anställning av arbetstagare utan enligt skollagen föreskriven utbildning (AB Bilaga M pkt 5a).

Anställning som obehörig lärare eller förskolelärare ger alltså inte företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS.

Detta gäller dock endast befattningar för vilket det särskilda behörighetskravet enligt skollagen gäller. En obehörig lärare som är anställd enligt 5 § eller 5 a § LAS eller med stöd av skollagen får tillgodoräkna sig den anställningstiden vid beräkning av kvalifikationstiden enligt 25 § första stycket LAS vid en senare arbetsbristuppsägning från en anställning enligt AB eller LAS för vilken inte gäller något behörighetskrav.

Exempel:
Nina har haft ett tidsbegränsat arbete som lärare i åk 4 utan att hon har behörighet (anställd enligt skollagen) under ett två års tid. Nina trivdes och söker därför ett vikariat som skolvaktmästare och får detta vikariat som sträcker sig över ett år. När vikariatet upphör får Nina tillgodoräkna sig all anställningstid (tre år). Nina får alltså tillgodoräkna sig anställningstiden och har därmed företrädesrätt till fortsatt arbete som vaktmästare eller andra lediga befattningar enligt AB/LAS för vilka behörighetskrav saknas och hon i övrigt har tillräckliga kvalifikationer för.

Vid tillämpning av den nämnda regeln i Bilaga M gäller att om en obehörig lärare som har en tidsbegränsad anställning, blir behörig, så får hon/han tillgodoräkna sig anställningstid enligt 25 § första stycket LAS för hela den senaste anställningsperioden d.v.s. även för anställningstid som läraren inte varit behörig.

Erbjudande om återanställning

När det uppstår ett rekryteringsbehov är det arbetsgivaren som är skyldig att lämna erbjudande till den medarbetare som står överst på företrädesrättslistan och som bedöms ha tillräckliga kvalifikationer för det aktuella arbetet. Medarbetare med längre anställningstid har företräde framför medarbetare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde.

Detta erbjudande ska ges innan arbetet utannonseras. Företrädesberättigad medarbetare är således inte skyldig att ansöka om det lediga arbetet.
 
Medarbetare som väljer att tacka nej till ett erbjudande om återanställning som bedömts som skäligt förlorar sin företrädesrätt. En medarbetare har inte rätt att tacka nej till t.ex. en tidsbegränsad anställning med förhoppning om att senare få erbjudande om en tillsvidareanställning.   

Har medarbetaren däremot haft anledning att tacka nej på grund av att hon eller han till exempel är föräldraledig, och därigenom inte kan tacka ja, behåller medarbetaren sin företrädesrätt. Det är därför viktigt att se till skälet varför en medarbetare tackar nej till ett erbjudande om återanställning.

Förhandlingsskyldigheten enligt 32 § LAS

När arbetsgivaren vill anställa en annan medarbetare än den som har företrädesrätt till återanställning i verksamheten, måste arbetsgivaren först förhandla med berörd facklig organisation enligt 11-14 §§ MBL. Det kan t.ex. handla om att arbetsgivaren inte bedömer att den företrädesberättigade medarbetaren har tillräcklig kompetens för det aktuella arbetet.
 
Detsamma gäller om arbetsgivaren vill frångå gällande turordning bland flera företrädesberättigade till ett arbete (se ovan vad gäller anställningstid och ålder).Kontaktperson: Tom Norrgård