Konvertering till tillsvidareanställning

Enligt lagen om anställningsskydd (5 a § LAS), övergår (konverteras) allmän visstidsanställning (AVA) och vikariatsanställning automatiskt till en tillsvidareanställning när:

  1. en medarbetare haft en eller flera allmänna visstidsanställningar och den sammanlagda anställningstiden överstiger 720 dagar (2 år) under de fem senaste kalenderåren, eller när
  2. en medarbetare haft en eller flera vikariatsanställningar och den sammanlagda vikariatsanställningstiden överstiger 720 dagar (2 år) under de fem senaste kalenderåren, eller när
  3. en medarbetare varit anställd i allmän visstidsanställning i sammanlagt mera än 720 dagar (2 år) under en period då denne har haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra.

En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Den nya bestämmelsen enligt pkt 3) trädde i kraft den 1 maj 2016. Bara avtal om allmänna visstidsanställningar som ingåtts efter att bestämmelsen trädde i kraft påverkas. Däremot ska även anställningstid i allmänna visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar som ägt rum innan bestämmelsen trädde i kraft räknas med när man avgör om det finns en obruten kedja av sådana anställningar bakåt i tiden som kan innebära att konvertering ska ske.


Vikariat + AVA efter 3 år

Utöver ovanstående bestämmelse i 5 a § LAS om tidsbegränsad anställning gäller enligt kollektivavtalet (AB § 4) följande:

  • Om en arbetstagare har haft såväl vikariat som allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än 1 080 dagar (3 år) under en 5-årsperiod övergår anställningen till en tillsvidareanställning.  


Samma anställningsvillkor

Respektive tillsvidareanställning enligt ovan omfattar samma anställningsvillkor som gällde dag 721 respektive 1081 i den tidsbegränsade anställningen.

Avstå från sin rätt

Länk till dokumentet Tidsbegränsad anställning enligt skollagen - vad gäller.pdf (öppnas i nytt fönster)Oavsett om en arbetstagare har kvalificerat sig för tillsvidareanställning med stöd av 5 § LAS eller AB § 4 kan arbetstagaren avstå från sin rätt till tillsvidareanställning med giltig verkan för perioder om högst 6 månader. Se blankett för detta under fliken Service och Stöd > Blanketter.

Konvertering på lärarområdet

Se dokument till höger för information om tolkningen av reglerna om konvertering på lärarområdet. --->

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård