Klagomål och synpunkter

Vi vill veta vad du tycker! Dina åsikter är en viktig del i vårt kvalitetsarbete – de ger oss möjlighet att förbättra skolan. Alla synpunkter diarieförs av kommunen, även om du väljer att skriva anonymt.

Så här gör du:

  • Klicka på länken så öppnas ett webbformulär som du kan skriva i.
  • Skriv till Barn- och utbildning, Vindelns kommun, 922 81 Vindeln.

Om du har synpunkter eller klagomål på skolan, uppmuntrar vi dig att ta upp frågan direkt med den det berör. Om du gjort det, men ändå upplever att det inte räcker, ta kontakt med närmaste chef. Chefen ska informera dig inom 14 dagar om vad som händer i ditt ärende. Den personen har sedan ansvar för att följa upp ditt ärende och för att lämpliga åtgärder vidtas och följs upp.

I skollagen (2010:800) 28 kapitlet finns beskrivet vilka beslut som kan överklagas och till vilken instans överklagan sker.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter/klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.


Välkommen med dina synpunkter!

 

På andra språk:
Beschwerden und Anregungen
Complaints and comments
Plaintes et commentaires
Quejas y comentarios
Skundai ir komentarai
Sūdzības un komentāri
Valitukset ja huomautukset
Жалобы и комментарии

Kontaktperson: Lars Johansson