Kunskap

Inom fiskeområdet är det viktigt att höja kunskapen om de fiskbestånd som vi skall förvalta. Därför görs en satsning på kunskapshöjande åtgärder.

Prioriterade insatsområdenVi har för avsikt att prioritera följande insatsområden vad avser kunskapshöjande åtgärder.

 

-          För Fiskeområdet är kopplingen till de projekt som ingår i utvecklingsprojektet Kust till Fjäll, stark. Det är viktigt att ett fortsatt kunskaps- och erfarenhetsutbyte skall kunna ske mellan projekten och fiskeområdet avser därför att avsätta resurser till detta.

 

-          I projektet avser vi arbeta vidare med att skaffa fram mer data om födo- och lekvandring, tätheter för vuxna som juveniler, beskattningsmönster, m.m. De fakta som kommer fram kommer användas bl.a. för att ytterligare förbättra förvaltningen av Ammarnäsöringen. Kunskaperna kan också bli till stor nytta för andra områden i landet med liknande problem.