Ansökan/anmälan och prövning

Här kan du läsa om hur man anmäler/ansöker när man ska anlägga ny avloppsanläggning samt hur prövningen går till.

Ansökan/anmälan

Ansökan eller anmälan till miljö- och byggnadsnämnden krävs alltid när en ny avloppsanläggning ska anläggas, eller en befintlig ska ändras.

Ansökan/anmälan sker via blankett. Blanketten kan även hämtas hos Miljö- och byggkontoret. Ansökan/anmälan skickas till miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan arbetet påbörjas.

Till ansökan/anmälan ska en ritning bifogas. Av den ska följande framgå:

  • Läge av byggnader på fastigheten
  • Avloppsanläggningens läge och utformning (slamavskiljare, fördelningsbrunn, infiltrations- eller markbädd, luftningsrör mm)
  • Vattentäkter inom ett avstånd av 100 meter från planerad anläggning
  • Diken och vattendrag på den egna fastigheten och i närområdet
  • Farbara vägar för slamtömningsfordon
  • Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark


Här finns du exempel på företag som utför siktanalys av jordprov.

Miljö- och byggkontorets prövning

Vid behandlingen av avloppsärenden bedömer Miljö- och byggkontoret vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, om tillräcklig hänsyn tas till närliggande dricksvattenbrunnar och vattendrag samt om anläggningen uppfyller kraven i lagstiftningen. Vidare bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra en fungerande infiltration mm. Den som söker tillstånd måste vara beredd att vid behov utreda dessa frågor närmare innan beslut i ärendet fattas. Bedömningarna är ungefär desamma både för året runt-bostäder som för fritidshus.

När ansökan är komplett och ärendet utrett fattar miljö- och byggnadsnämnden ett beslut som skickas till sökande. I beslutet framgår om tillstånd har beviljats och vilka villkor som gäller för anläggandet av avloppsanläggningen. Det kan exempelvis vara så att särskild hänsyn ska tas, att avloppet ska utformas på ett särskilt sätt eller att någon handläggare ska få tillfälle att besiktiga anläggningen innan rörgravar o dyl grävs igen.

Avgift

För prövning av en ansökan eller anmälan tar miljö- och byggnadsnämnden ut en avgift enligt "Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för Vindelns kommun". Avgiften varierar mellan ca 1 400-4 200 kr beroende på typ av anläggning och antalet anslutna hushåll.

Tänk på detta!

Avloppet måste planeras och anläggas av någon som är sakkunnig inom området. Anlita även en kunnig entreprenör som utför jobbet. Kontrollera att de olika delarna som används i avloppsanläggningen, exempelvis trekammarbrunn, rördelar, infiltrationsledningar, ventiler mm är typgodkända eller SIS-märkta.

Förutsättningarna för infiltration i marken är också viktig att ta reda på. Genom att sikta jordprov från platsen för det planerade avloppet kan man se storleksfördelningen av olika jordpartiklar och därmed hur bra vattnet kommer att rinna genom marken. Går det för snabbt hinner vattnet inte renas och går det för långsamt kommer vattnet istället att rinna i sidled.

Avloppsvattnet innehåller mikroorganismer som parasiter, bakterier och virus. Ett felkonstruerat eller felplacerat avlopp kan orsaka att bad- och dricksvatten förorenas. För att undvika problem är det bl a viktigt att avståndet mellan infiltrationsytan och högsta grundvattenytan alltid är minst en meter.

Läs mer i broschyren Planera för avlopp.

Kontaktperson: Miljökontoret