Värmepumpar

Innan du inrättar en värmepump måste du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden i Vindelns kommun. Värmepumpar kan anslutas till olika värmekällor som jord, berg och vatten. Luftvärmepumpar omfattas inte av anmälningskravet.

Syftet med anmälan är att miljö- och byggnadsnämnden ska få kännedom om var anläggningarna finns för att kunna bedöma eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder tas.

I vår handläggning tar vi hänsyn till vart du placerar din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda. Främst för att förebygga risken för läckage till vatten och mark, men också för att förebygga att olika värmepumpsanläggningar tar värme ifrån varandra. Om platsen där värmepumpen ska placeras ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla.

Så här fungerar värmepumpen

Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärt om! I kylskåpet flyttas värme inifrån kylskåpet till utsidan. En värmepumpsanläggning flyttar värme lagrad i mark, berg, vatten eller luft in i huset. En kollektorslang som innehåller köldbärarvätska leder värmen till värmepumpen och vidare till husets värmesystem. Köldbäraren är normalt en alkohol eller glykol. Köldmedium är den vätska som cirkulerar i värmepumpen och som överför värme från köldbäraren till värmesystemet för uppvärmning och varmvatten.

Anmälan

Fyll i anmälningsblanketten och kom ihåg att bifoga de handlingar som beskrivs på blanketten. Bland annat krävs en situationsplan/tomtkarta med bl.a. placering av energiborrhål, kollektorslingor och värmepump inritat. Om borrhål ska placeras närmare än 20 meter från fastighetsgräns kan medgivande från granne behövas. Anmälan om värmepump görs via blankett. Blanketter

Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från miljö- och byggnadsnämnden. För handläggningen uttas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften är 1050 kr för år 2020. Avgiften uppräknas årligen med den procentsats som motsvarar konsumentprisindex.

Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla.

Miljösanktionsavgift

Om du inte anmäler installation av värmepumpanläggningen före du inrättat den kommer du att påföras en miljösanktionsavgift på 1000 kr utöver anmälningsavgiften.

Kontaktperson: Miljökontoret