Särvux - Särskild utbildning för vuxna

Särvux är en egen skolform. Den vänder sig till vuxna som har en utvecklingsstörning. Utbildningen syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande de som ungdomar får i den obligatoriska särskolan och på nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan.

Kunskaperna är användbara i vardagsliv, arbete eller fritid. Undervisningen sker i form av kurser utifrån den sökandes önskemål.

Vid studiestart gör den studerande och läraren en studieplanering. Innehållet i undervisningen utgår ifrån varje studerandes behov och intressen. Studierna kan kombineras med daglig verksamhet eller arbete.

Kontaktperson: Lena Forsell