Hälso- och sjukvård

Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar

Kommunerna ansvarar för hälso- och sjukvård i särskilt boende samt i ordinärt boende för de personer som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar:

  • Hälso- och sjukvårdsinsatser
  • Rehabilitering
  • Habilitering

Hemsjukvård

Fr.o.m 1 september 2013 har Vindelns kommun ansvar över hemsjukvård, rehabilitering och habilitering även i hemmet )ordinärt boende). Personer över 18 år som bor i eget hem och som inte själv eller med hjälp av någon annan kan ta sig till hälsocentral kan bli inskriven i kommunal hemsjukvård. Hemsjukvården gäller alla tider på dygnet.

Vem får hemsjukvård?

Den som kan ta sig till hälsocentralen på egen hand eller med hjälp av assistans får sin hälso- och sjukvård på hälsocentralen. Den som inte kan ta sig till hälsocentralen kan få hälso- och sjukvård i hemmet.

Hälsocentralen bedömer om det finns behov av hemsjukvård

Om du inte kan ta dig till hälsocentralen ska du istället ringa till din hälsocentral. Hälsocentralen bedömer då om du är i behov av sjukhusvård eller om ett hembesök ska göras.
Vid ett hembesök kommer en distriktssköterska från kommunen hem till dig.

Länsgemensamt beslut

Allt mer avancerade sjukvårdsinsatser införs i den enskildes hem. Den som idag får hälso- och sjukvård eller omsorg i hemmet får besök av personal både från kommun och landsting. I en enkätundersökning från socialstyrelsen redovisas att patienterna har bättre tillgång till hälso- och sjukvård när ansvaret samordnas i ett huvudmannaskap istället för två.

Med detta som grund har kommuner och landsting i Västerbotten beslutat överföra hälso- och sjukvården i kommunens regi. Kommunen har även, sedan 1992, ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser inom äldre- och handikappomsorgen.
 

Frågor, synpunkter och klagomål som rör hälso- och sjukvården

Den som har frågor, synpunkter eller klagomål som rör sjukvården inom kommunens särskilda boenden eller inom hemsjukvården, kan ta kontakt med kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS).

I kommunen skall finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS enligt 24§ hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för kvalitet och säkerhet inom kommunens verksamheter. Ansvaret innebär bland annat att det ska finnas rutiner så att:

  • patienterna får en god och säker vård
  • journaler förs enligt patientjournallagen
  • patienterna får den vård läkare förordnat
  • läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
  • delegering av medicinska arbetsuppgifter utförs på ett säkert sätt
  • medicinsk utrustning hanteras och kontrolleras på ett säkert sätt
  • verksamhetens kvalitet och säkerhet upprätthålls och utvecklas

Här hittar du Patientsäkerhetsberättelse för 2018

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Eva Andersson, MAS
Telefon direkt: 0933-140 43
Arbetar torsdagar och fredagar. Var annan vecka arbetar jag även onsdagar (jämn vecka).

Enhetschef HSL

Katja Harju, Enhetschef HSL
Telefon direkt: 070-508 60 81


Kontaktuppgifter, hälso- och sjukvårdspersonal

Sjuksköterska Älvbacken 0933-142 57, 0933-142 58
Sjuksköterska Almagården 0933-141 82, 0933-140 96
Sjuksköterska Handikappomsorgen 0933-141 82
Sjuksköterska Solhaga ÄldreRehab 070-671 46 06
Distriktssköterska hemsjukvård 0933-141 80 (telefontid 08:00-09:00)
Arbetsterapeut hemsjukvård/äldreomsorg/handikappomsorg

0933-140 90, 0933-142 23

Sjukgymnast hemsjukvård/äldreomsorg/handikappomsorg 0933-142 62

Arbetsterapeut och sjukgymnast nås säkrast mellan 07:00-09:00 måndag till fredag. Det finns möjlighet att lämna meddelande så ringer de upp så snart de kan.

Patientnämnden

Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till Patientnämnden! Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare.

Patienter, anhöriga och personal kan kostnadsfritt vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården som inte gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans firstående från vården.

Kontaktperson: Eva Andersson