Ledigheter

Sidan innehåller en översikt över de ledigheter som kan vara aktuella i Vindelns kommun.

Länk till dokument Rutiner kring ledigheter.pdf (öppnas i nytt fönster)Det finns många olika typer av ledighet. En del härrör sig från lagar och andra från vårt kollektivavtal. Därutöver sker ibland också överenskommelser med enskilda medarbetare om andra ledigheter utöver lag och kollektivavtal. Här har vi i ett och samma dokument försökt att redogöra för vilka de olika ledigheterna är. --->

Dokumentet innehåller dock endast en kort sammanfattning över de ledigheter som kan vara aktuella i Vindelns kommun, inklusive villkor samt hänvisning till aktuell källa (lag, avtal, lokal tillämpning). Du rekommenderas därför att ta del av respektive hänvisat huvuddokument för att få hela bilden kring den aktuella ledigheten.

Semesterledighet i timmar

Kvarvarande betalda semesterdagar överstigande 25 dagar kan om så önskas omvandlas till semestertimmar med uttag innevarande semesterår, eller sparas som semestertimmar till ett senare semesterår. Alternativt kan redan sparade semesterdagar, överstigande 25 dagar, från tidigare år omvandlas till och tas ut i form av semestertimmar innevarande år. För mera information, se dokumentet till höger. --->

Besök hos läkare, tandläkare och sjukhus

Samtliga anställda i Vindelns kommun ska i första hand förlägga läkar-, tandläkar- och sjukhusbesök på ledig tid. Innan ansvarig chef gör ett övervägande om besöket kan ske på betald arbetstid ska möjlighet till ändrad arbetstidsförläggning, byte av pass, samt nyttjande av flextid övervägas som en förstahandsåtgärd. (se riktlinje nedan). ---v

Facklig ledighet och EA-dagar

I syfte att underlätta bedömning av rätten till ledighet för fackliga uppdrag samt enskilda angelägenheter har en kommentar tagits fram. ---v

Annan arbetsgivare

Se nedanstående riktlinje gällande ledighet för att prova anställning hos annan arbetsgivare. --v

           

Har du frågor?

Har du önskemål om förtydligande eller har andra frågor är du välkommen att kontakta oss på HR-avdelningen. För kontaktuppgifter se HR-avdelningen under Service och Stöd i huvudmenyn.Kontaktperson: Tom Norrgård