Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren ska skapa en bra arbetsmiljö där ingen behöver råka ut för en olycka eller bli sjuk. Arbetsmiljöarbetet ska vara organiserat och ständigt pågående.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön är för oss en del av den vardag vi alla lever och verkar i. Det ska i alla situationer finnas ett naturligt förhållningssätt hos oss att tänka arbetsmiljö och vi har i vår arbetsmiljöpolicy försökt att fånga de för oss viktigaste parametrarna som handlar om vårt ansvar för att undvika ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. Klicka på bilden för mera information om vårt systematiska arbetsmiljöarbete. --->

Delegering av arbetsmiljöuppgifter

För att arbetsgivaren skall kunna uppfylla sitt ansvar för arbetsmiljön måste arbetsmiljöuppgifterna oftast delegeras till chefer och medarbetare. Denna delegering avser delegering av arbetsuppgifter med åtföljande arbetsmiljöansvar.

I enlighet med föreskriften AFS 2001:1 ska arbetsgivaren se till att de som får dessa uppgifter är tillräckligt många och har de befogenheter och resurser som behövs. Arbetsgivaren skall också se till att de har tillräckliga kunskaper om:
– regler som har betydelse för arbetsmiljön,
– fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som innebär risker för ohälsa och olycksfall,
– åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt
- arbetsförhållanden som främjar en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter - blankett

Nedan finns färdiga blanketter för ändamålet för respektive nivåerna kommunchef, förvaltningschef och enhetschef i organisationen.

       

Årshjul SAM förvaltnings-, resp. arbetsplatsnivåer

Årshjulet beskriver återkommande aktiviteter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltnings- respektive arbetsplatsnivåer i Vindelns kommun. För åtkomst till våra årshjul se under fliken Enkäter och årshjul i menyn.       

Utbildning på nätet

Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning är speciellt anpassad för kommun- och landstingssektorn och utgör en gemensam bas för chefer och skyddsombud vad gäller att få till en god arbetsmiljö. Beräknad tidsåtgång för utbildningen är tre dagar alternativt sex halvdagar (klicka på den vänstra bilden nedan).

Se även fliken iKnow (klicka på den högra bilden nedan så länkas du dit) där du som chef även där har tillgång till ett utbildningsprogram i Systematiskt Arbetsmiljöarbete.

   
 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård