Diskriminering och trakasserier

Det övergripande målet för arbetet med att motverka och förebygga diskriminering och trakasserier i Vindelns kommun handlar om att värna mångfalden, samt att alla oavsett förutsättningar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Skyddet mot diskriminering gäller oavsett anställningsform.

Klicka på bilden

Klicka på bilden nedan så länkas du till information om vad som gäller i Vindelns kommun kring Diskriminering och trakasserier. ---v

 

Utbildning på nätet

Under fliken Utbildning på nätet i denna meny har du tillgång till ett utbildningsprogram i Diskrimineringslagen. ---v

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård