Skyddsombud

Enligt Arbetsmiljölagen ska det på ett arbetsställe, där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts, bland arbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud (arbetsmiljöombud). Skyddsombuden företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetet bedrivs genom att ombudet inom sitt skyddsområde vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt över att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Ombudets uppdrag är också att se till att det i arbetsgivarens verksamhet finns en på lämpligt sätt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet.

I enlighet med Arbetsmiljöförordningen tillkännager arbetsgivaren på detta sätt kommunens skyddsområden med där tillhörande skyddsombud. --->
Kontaktperson: Tom Norrgård