Ledningsfilosofi

Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering. Medarbetarnas engagemang och energi skall tas tillvara. Det skall skapas utrymme för reflektion omkring hur den egna verksamheten bedrivs.

En viktig förutsättning för arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse är medarbetarnas känsla av sammanhang i arbetet och att organisationen medvetet tillvaratar medarbetarnas kunskaper, kompetens och engagemang.

Alla anställda och förtroendevalda har ett gemensamt ansvar för detta, samt skall ges förutsättningar att aktivt medverka i den processen.

Kommunens grundläggande synsätt anges i ledningspolicyn och omsätts i organisationen bland annat i de samverkansformer som framgår av samverkansavtalet. --->

 

 

 

 

 

Kontaktperson: Tom Norrgård