Kompostering

Kompostering av matavfall

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i skadedjurssäkra behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Anmälan ska ske skriftligen till miljö- och byggnadsnämnden via blankett. Blanketter

Kompostering av latrin

Latrin får tas hand om i särskild avsedd anläggning på den egna fastigheten, om det kan ske på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår. Ansökan om att kompostera latrin på fastigheten görs till miljö- och byggnadsnämnden. Kontakta Miljö- och byggkontoret för mer information.  

Kompostering av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från den egna fastigheten får komposteras på den egna fastigheten utan särskild anmälan, under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön.

 

Kontaktperson: Miljökontoret