Förändring av sophämtning

Uppehåll i hämtningen

Uppehåll i hämtningen av kärl- och säckavfall vid permanentbostad kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av åtta månader. För fritidshus kan uppehåll medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under hela hämtningssäsongen (15 maj – 15 oktober).

Ansökan om uppehåll inlämnas till miljö- och byggnadsnämnden, för permanentbostad senast en månad före aktuell uppehållsperiod och för fritidshus senast 15 april det året man önskar uppehåll. Uppehållet gäller i högst ett år.

Befrielse från hämtningen

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och byggnadsnämnden, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

I ansökan krävs det en utförlig redogörelse för hur hushållsavfallet kommer att tas om hand. Enligt kommunens avfallstaxa ska dock grundavgiften enligt avfallstaxan betalas även om befrielsen beviljas. Befrielsen gäller i högst fem år.

Ansökan

Ansökan om uppehåll och befrielse från sophämtning görs via blankett. Blanketter

För handläggning av sådana ansökningar tas en administrativ avgift på 700 kr.

Kontaktperson: Miljökontoret