Foto från inventeringen 2013.

Nedlagda deponier

Under 2013 deltog Vindelns kommun i ett inventeringsprojekt av de nedlagda deponierna anordnat av Miljösamverkan Västerbotten. Totalt hittades och inventerades 26 nedlagda deponier inom kommunens gränser.

Bakgrund

Nedlagda deponier kan påverka människors hälsa och miljön negativt genom förorening av mark, grund- och ytvatten samt utsläpp av deponigas. Dessutom har äldre, nedlagda deponier ofta en sämre placering utifrån miljösynpunkt än de som finns enligt dagens miljökrav. Dessa deponier behöver därför identifieras och riskklassas. Vidare behöver de områden som innebär en risk för människors hälsa och för miljön åtgärdas.

Vindelns kommun har i den fastställda avfallsplanen satt upp som mål att de nedlagda deponierna ska vara inventerade och riskklassade senast år 2015.

I Västerbotten län fanns det år 2012 ett stort antal avslutade kommunala upplag/deponier som inte var inventerade enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Därför startade Miljösamverkan Västerbotten tillsammans med Länsstyrelsen ett projekt i inventering av nedlagda deponier.

MIFO-metoden

Enligt MIFO-metoden klassas ett förorenat område i en riskklass mellan 1-4, där klass 4 representerar liten risk och klass 1 mycket stor risk. Klassningen baseras på föroreningars farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar samt känslighet och skyddsvärde.

Resultat

Av de 26 nedlagda deponierna såg riskklassningen ut enligt följande:

Riskklass 1: 0 st
Riskklass 2: 3 st
Riskklass 3: 17 st
Riskklass 4: 6 st

Lite drygt hälften av deponierna behöver någon form av åtgärd enligt inventeringen. Åtgärderna kan vara uppstädning, kompletterande täckning eller vattenprovtagning.

Efterarbete

Vindelns kommun (tekniska avdelningen) ska under år 2015 skicka in en åtgärdsplan samt analyssvar från vattenprovtagning för de deponier som behöver åtgärdas till Miljö- och byggnadsnämnden som är tillsynsmyndighet.

Vindelns kommun har i den fastställda avfallsplanen satt upp som mål att alla nedlagda deponier inte ska ge en negativ påverkan på grundvattnet år 2020.

Viktig information

Vid inventeringen kunde man på vissa nedlagda deponier se att avfall tillkommit efter deponiernas nedläggning. Det är inte tillåtet sedan år 2001 att deponera avfall på det sätt man gjorde tidigare. Deponier som finns idag har tillstånd som ställer krav på bland annat uppsamling av lakvatten, bottentätning, skyddsåtgärder under och runt om deponin liksom en avslutande täckning.

Hushållsavfall ska lämnas med sophämtningen och/eller sorteras på återvinningsstationerna. Grovavfall och farligt avfall ska lämnas till Återvinningscentralen i Vindeln.

Att lämna avfall i skogen som man gjorde tidigare är nedskräpning eller i värsta fall otillåten miljöverksamhet, vilket kan klassas som miljöbrott.

För mer frågor angående inventeringen kontakta tekniska avdelningen eller miljö- och byggkontoret.

Kontaktperson: Miljökontoret