Vindbygdsmedel

Välkommen att ansöka om vindbygdsmedel till din förening! Vindbygdsmedel riktar sig till föreningar som gynnar trivsel och utveckling. I första hand premieras unika engångshändelser och föreningar nära vindparken.

Riktlinjer

Fäbodliden Vindkraft AB åtar sig att årligen bidra med medel och sköta utbetalningarna till dem som har beviljats stöd.

  • Medel ska beviljas till föreningslivet som gynnar trivsel och utveckling.
  • Medel ska i första hand beviljas till unika engångshändelser.
  • Medel ska i första hand beviljas till föreningar med anknytning till vindparkens närmast belägna byar i Vindelns kommun.
  • Ifall kommittén finner det lämpligt att enskilt år inte dela ut samtliga medel, ska medel ställas tillgodo till nästkommande år. Kommittén ansvarar för hur mycket medel som finns tillgängliga till varje års utdelning.
  • Ansökan ska göras på fastställd Blankett för vindbygdsmedel och innehålla kostnadsbudget och offert.

Skicka ansökan och bilagor via e-post till vindelns.kommun@vindeln.se eller med post till Vindelns kommun, 922 81 Vindeln.

Beredning av ansökningarna görs av en kommitté

En kommitté bestående av en person utsedd av Vindelns kommun och en person utsedd av Fäbodliden Vindkraft AB utlyser och bereder ansökningarna. Kommittén presenterar sitt förslag till beslut för kommunstyrelsens arbetsutskott och Fäbodliden Vindkraft AB. Bolaget godkänner därefter beslutet eller återremitterar till kommittén.

För Vindelns kommun

Malin Bjurén, kultur- och fritidschef
Vindelns Kommun
922 81 Vindeln
0933-142 34
malin.bjuren@vindeln.se

För Fäbodliden Vindkraft AB

Gustav Nordström
Fäbodliden Vindkraft AB
Västra Norrlandsgatan 29
903 29 Umeå
090-10 84 83 eller 070-554 64 68
gustav.nordstrom@fredolsen.se


Tider

  • Utlysning sker i januari varje år
  • Ansökningar ska vara kommittén tillhanda någon gång i mars (se annonsering på kommunens hemsida och i VR-bladet för exakt datum aktuellt år)
  • Preliminär tidpunkt för utbetalning är i mitten på maj 

 

Redovisning

Den som beviljats stöd ska redovisa till kommittén efter slutfört arbete. Skriftligt, muntligt eller genom besök av någon ur kommittén.

Bakgrund

Fred Olsen Renewables AB inledde 2009 utvecklingen av Fäbodliden Vindpark. Under 2012 överläts projekträttigheterna till det helägda dotterbolaget Fäbodliden Vindkraft AB som påbörjade byggnation av vindparken sommaren 2014. Vindparken är i full drift sedan början av 2016. Sedan starten 2009 har Vindelns kommun utgjort en viktig samrådspart för projektet. Möten har hållits såväl inom miljöbalkens ramar för samråd som allmänna informations- och diskussionsmöten.  


 

Kontaktperson: Malin Bjurén