Servicedeklaration

Rättighetslagstiftning. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Handikappomsorgen ansvarar för utredning och behandling av insatser enligt denna lag. Syftet är att främja funktionshindrades rätt till delaktighet och jämlikhet i samhällslivet. Lagen ger de personer som omfattas av den rätt till tio i lagen beskrivna insatser, om behoven finns och faktiskt inte tillgodoses på annat sätt.

Klicka på den här länken så kan du läsa mer om stöd och service LSS

Servicedeklarationer

Socialnämnden har i samverkan med personalen arbetat fram följande servicedeklarationer:

LSS

Vi garanterar:
•att du av vår personal bemöts vänligt, korrekt och med respekt för din person
•att du får telefonkontakt med handläggare senast inom en vecka
•att det det beslut du fått är verkställt inom 3 månader efter beslutsdatum
•att du tillsammans med någon, om du så önskar, alltid är närvarande och görs delaktig vid all planering som rör dig
•att en vårdplan upprättas inom en månad efter att insatsen påbörjas
•att all planering som rör dig regelbundet följs upp
•att den hjälp du får ska utgå från ett rehabiliterande synsätt


Kontakta ansvarig enhetschef, socialchef Jim Lindberg0933-140 11, eller biträdande socialchef Karina Wahlberg, 0933-140 37, om ni anser att vi inte uppfyller våra servicegarantier.


 

Kontaktperson: Jim Lindberg