Tillkännagivande

Begäran om yttrande för förhandsbesked för bygglov för motorsportanläggning, Renfors 4:1

En ansökan om förhandsbesked för bygglov av motorsportanläggning på fastigheten Renfors 4:1 har inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden. Sökande är Vindelns kommun.

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Tillkännagivet
2020-02-06
Ansvarig
Malin Gotthardsson

Åtgärden avser ett förhandsbesked för en rallybana, en servicebyggnad och en crossbana. Den sammanlagda ytan som skulle komma att tas i anspråk är cirka 10 hektar.

Förhandsbeskedet gäller en placering mellan väg 630 och Buberget. Detta är endast ett förhandsbesked för att se om platsen är lämplig för denna åtgärd. Den mer specifika utformningen kommer att hanteras i bygglovet.

Svar önskas snarast, dock senast 2020-03-05. Synpunkter kring den sökta åtgärden ska vara skriftliga och skickas per e-post till bygglov@vindeln.se eller via post till Miljö- och byggkontoret, Vindelns kommun, 922 81 Vindeln. Namn, adress samt berörd fastighet måste framgå.

Översiktskarta över området (pdf)