Tillkännagivande

Begäran om yttrande för förhandsbesked för bygglov för motorsportsanläggning, Degerfors 31:1

En ansökan om förhandsbesked för bygglov för motorsportsanläggning på fastigheten Degerfors 31:1 har inkommit till Miljö- och byggnadsnämnden. Sökande är Vindelns kommun.

Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Tillkännagivet
2020-02-06
Ansvarig
Malin Gotthardsson

Åtgärden avser ett förhandsbesked för en rallybana, en servicebyggnad och en crossbana. Den sammanlagda ytan som skulle komma att tas i anspråk är cirka 10 hektar.

Förhandsbeskedet gäller en placering mellan väg 613 och Vindelälven i höjd med Hemselforsen. Detta är endast ett förhandsbesked för att se om platsen är lämplig för denna åtgärd. Den mer specifika utformningen kommer att hanteras i bygglovsskedet. På grund av att åtgärden vidtas i område utanför detaljplan ska berörda sakägare ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas.

Svar önskas snarast, dock senast 2020-03-05. Synpunkter kring den sökta åtgärden ska vara skriftliga och skickas per e-post till bygglov@vindeln.se eller via post till: Miljö- och byggkontoret, Vindelns kommun, 922 81 Vindeln. Namn, adress samt berörd fastighet måste framgå.

Översiktskarta över området (pdf)