Tillkännagivande

Möjlighet att lämna synpunkter på fördjupad översiktsplan för Vindelns tätort

En fördjupad översiktsplan beskriver hur kommunen vill att marken ska användas i en geografiskt avgränsad del av kommunen. Planen är inte juridiskt bindande.

Organ
Kommunstyrelsen
Tillkännagivet
2020-06-27
Ansvarig
Maria Höglund

Planen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och ger vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den fördjupade översiktsplanen kommer när den är antagen att ersätta den kommunövergripande översiktsplanen för Vindelns centralort.

Planförslaget är utställt under perioden 29 juni till och med 24 augusti 2020. Under den tiden kan du lämna synpunkter på planen.

Planförslaget innehåller
Fördjupad översiktsplan och Kulturmiljöunderlag

Handlingarna finns här:
Fördjupad översiktsplan
Kommunkontoret, Kommunalhusvägen 11
Biblioteket, Vindeln , Storvägen 40

Synpunkter på planen skickas via epost till
Vindelns.kommun@vindeln.se eller via brev till
Vindelns kommun, 922 81 Vindeln

Ange diarienummer 2016:20 och dina kontaktuppgifter