Ansökan, skolplikt och ledighet

Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I skollagen finns bland annat bestämmelser om skolplikten och ledigheter för elever.

Ansökan om plats i skolan

Om familjen flyttar till Vindeln eller vill byta kommunal skola i inom kommunen behöver du som vårdnadshavare ansöka om plats för ditt barn.

Byte av skola sker i mån av plats och beslutas av rektor på mottagande skola.

Kontakta alltid rektor i god tid innan flytt.

Skolplikt

Alla barn som är bosatta i landet har rätt att gå i skolan men också skyldighet att gå i skolan, så kallad skolplikt. Det är dock alltid föräldrarna som ansvarar för att barnet går i skolan och deltar i undervisningen.

En elev kan, på begäran av vårdnadshavare, befrias från skyldighet att delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår.

Beslut om befrielse fattas av barn- och utbildningschefen på delegation från nämnden. Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Ledighet

Ansökan om ledighet gör du direkt i Schoolsoft. En elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektor beslutar om ledighet.