Klagomål och synpunkter på verksamhet inom barn och utbildning

Har du som elev eller vårdnadshavare klagomål på förskolan, fritidshemmet eller skolan? Välkommen med dina synpunkter!

Vi vill veta vad du tycker. Dina åsikter är en viktig del i vårt kvalitetsarbete – de ger oss möjlighet att förbättra skolan.

Lämna in dina synpunkter eller klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål på skolan, uppmuntrar vi dig att ta upp frågan direkt med den det berör. Om du gjort det, men ändå upplever att det inte räcker, ta kontakt med närmaste chef.

Kontakta skolan eller förskolan i första hand

Har du ett klagomål eller en synpunkt på förskolan, fritids eller skolan bör du i första hand vända dig till personalen där. Kontakta ansvarig förskollärare, fritidspedagog eller lärare. Anser du att du inte får rätt hjälp eller gehör hos personalen bör du vända dig till förskolechefen eller rektorn.

Kontakta förskolechef eller rektor i andra hand

Prata med förskolechef eller rektor om ditt problem eller missnöje. Om du efter samtalet fortfarande är missnöjd bör du kontakta barn- och utbildningssektorn.

Kontakta barn- och utbildningssektorn i tredje hand

Hit vänder du dig om du inte är nöjd med hur ditt klagomål har hanterats av förskolechef eller rektor.

Du har givetvis rätt att lämna klagomål anonymt men vill du ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Alla synpunkter diarieförs av kommunen, även om du väljer att skriva anonymt.

Använd blanketten Klagomål och synpunkter Länk till annan webbplats..

Vi kontaktar dig

Inom tio arbetsdagar kommer vi att kontakta dig angående ditt klagomål. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

Har du frågor om kommunens klagomålshantering?

Då kan du kontakta respektive verksamhetschef eller barn-och utbildningssektorn.

Anmälan till Skolinspektionen

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av dina synpunkter eller klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

I skollagen (2010:800) 28 kapitlet finns beskrivet vilka beslut som kan överklagas och till vilken instans överklagan sker.