Skolskjuts

Vindelns kommun erbjuder skolskjuts till elever i förskoleklass och elever i grundskola från första till nionde klass.

Skolskjuts beviljas inte om vårdnadshavaren och eleven väljer annan skola än den vars upptagningsområde eleven tillhör. Rätten till skolskjuts gäller inte för resa från fritidshem.

Samtliga regler tydliggörs i kommunens skolskjutsreglemente. Du hittar det på sidan Styrande dokument.

Avståndsgränser för att få skolskjuts

Elev i förskoleklass: 2,5 kilometer
Elev i årskurs 1-6: 3 kilometer
Elev i årskurs 7-9: 4 kilometer

Med avståndsgräns menas promenadavstånd, enkel väg, från hemmet till skolan eller till busshållplats där skolskjutsen stannar för på- och avstigning.

Om synnerliga skäl föreligger kan barn- och utbildningsnämnden fatta beslut om annat efter skrivelse från vårdnadshavare.

Växelvis boende hos vårdnadshavare

Mot bakgrund av fastställd rättspraxis vad gäller skolskjuts för elever som bor växelvis hos båda föräldrarna har kommunen skyldighet att pröva behovet när:

  • det är fråga om ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen.
  • eleven vistas i princip lika mycket och har ett varaktigt boende hos båda föräldrarna.
  • eleven och båda föräldrarna är bosatta inom Vindelns kommun.
  • eleven väljer undervisning vid anvisad skola i upptagningsområdet där någon av föräldrarna bor.
  • skolskjutsregler i övrigt för Vindelns kommun är uppfyllda, till exempel avståndsgränser för rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Busskortet

Busskortet gäller under hela läsåret och så länge eleven går i grundskolan. Det vill säga, samma busskort används under hela skolgången. Busskortet är en personlig värdehandling och får inte överlåtas till någon annan.