Ovårdade tomter

Ovårdade tomter är ett vanligt skäl till osämja bland grannar. Den som tar hand om sin tomt och förvarar sina ägodelar på ett ordnat sätt undviker både olycksrisker och grannosämja.

Enligt plan- och bygglagen är fastighetsägaren skyldig att hålla sin tomt i ett vårdat skick. Det innebär till exempel att man inte kan ha stora mängder med skräp eller upplag på sin tomt. Det kan också innebära att träd och häckar måste trimmas. Avfall eller föremål på tomten som kan läcka ut miljöfarliga ämnen måste hanteras och förvaras så att mark och vatten inte förorenas.

Skrotbilar på tomten

En person som förvarar många fordon eller har fordon i dåligt skick på sin tomt, kan bli tvungen att ta bort dem. Dels för att tomten kan uppfattas ha ett ovårdat utseende, men också för att undvika risker med läckage av olja, batterisyra, kylarvätska och bromsvätska med mera på marken.

Äldre fordon kan läcka kemikalier och genom att förhindra det gör tomtägaren miljön en tjänst. Den som släpper ut kemikalier i miljön riskerar dessutom att bli anmäld och dömd för miljöbrott.

Om du anser att en tomt är ovårdad och därmed en störning för omgivningen, kan du kontakta miljö- och byggkontoret.