Köldmedia

Köldmedier används bland annat i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. En del köldmedier innehåller ämnen som är skadliga mot ozonskiktet och bidrar till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. Det finns därför lagar och regler för att minimera läckaget av miljöskadliga ämnen till luften.

Anmälan

Innan du installerar eller konverterar en utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Tänk på att du i möjligaste mån ska välja det köldmediealternativ som har lägst effekt på klimatet.

I samband med installation eller uppstart av aggregat innehållande 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedia eller mer ska installationskontroll genomföras. Kontakta en certifierad kylfirma för att göra detta.

Årlig kontroll och rapportering

Mängden ska anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras på utrustningen bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e).

Mängden koldioxidekvivalenter - Frekvens på läckagekontroll

  • 5 ton CO2e eller mer - 1 gång per 12 månader
  • 50 ton CO2e eller mer - 1 gång per 6 månader
  • 500 ton CO2e eller mer - 1 gång per 3 månader

Om utrustningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla.

Resultatet av läcksökning, serviceåtgärder och kontroll ska rapporteras till tillsynsmyndigheten, om den sammanlagda köldmediemängden i anläggningen uppgår till minst 10 kg. Endast aggregat på 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer räknas med.

Rapporten ska redovisa det som hänt under 1 januari - 31 december. Det innebär att rapporten inte kan sammanställas förrän efter årets slut. I årsrapporten ska operatören bland annat fylla i total, påfylld och förbrukad mängd samt underteckna att uppgifterna är korrekta.

Tillsynsmyndigheten ska ha tagit emot rapporten senast den 31 mars. Årsrapporten skickas till miljo@vindeln.se eller till Vindelns kommun, 922 81 Vindeln.

Journalföring

För varje aggregat ska operatören föra journal över utförda kontroller, påfyllning och avtappning av köldmedier och så vidare. Det ska framgå av journalen vem som genomfört åtgärderna. Journalen förvaras tillgänglig vid maskinen.

Utrustning

På varje aggregat ska det finnas märkning där det framgår vilken köldmediemängd och köldmedietyp som finns i maskinen. Drift- och skötselinstruktioner förvaras tillgängliga vid maskinen.

Skrotning

När du ska du skrota en anläggning eller utrustning måste du anlita en certifierad tekniker. Det är du som operatör som ansvarar för att köldmedierna har tagits omhand på ett kontrollerat sätt. Skrotningsintyget ska godkännas och undertecknas av dig och skickas in till miljö- och byggförvaltningen.

Viktiga uppgifter i skrotningsintyget är bland annat skrotnings­datum, beteckning på det skrotade aggregatet, namn på det företag som tömt aggregatet, köldmediemängd som tömts, namn på det företag som tagit hand om det uttjänta aggregatet Redovisa skrotning senast i årsrapporten. Det går också bra att skicka in skrotningsintyget direkt om hela anläggningen skrotas.

Skrotningsuppgifterna kan skickas in till miljo@vindeln.se

Miljösanktionsavgifter

I miljöbalken finns bestämmelser om miljösanktionsavgift, vilket är en administrativ sanktionsavgift. Avgiften ska betalas till staten när verksamhetsutövaren har åsidosatt vissa bestämmelser. Upprepad överträdelse kan medföra dubbel miljösanktionsavgift. De sanktionsavgifter som kan drabba operatören till kyl- och värmepumpanläggningar är bland annat:

  • Inte genomföra återkommande läckagekontroll inom föreskrivet kontrollintervall: 5000 kr
  • Inte genomföra installationskontroll: 5000 kr
  • Låta bli att informera om installation eller konvertering av utrustning innehållande 14 ton koldioxidekvivalenter f-gaser eller mer: 5000 kr
  • Inte i tid lämna in årlig rapportering: 1000 kr